9.3.5. Eindtijd overzicht

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die naar mijn mening plaats zullen vinden in de eindtijd. Dus vanaf de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Jezus tot en met het bevolken van de nieuwe aarde. Een meer gedetailleerde uitwerking vind je in de volgende drie hoofdstukken.

1. Bevrijding en herstel van het volk Israël

Wellicht het grootste godswonder van de vorige eeuw was de stichting van de Joodse staat Israël in 1948. Die gebeurtenis bewees overduidelijk dat Gods plan met zijn uitverkoren volk Israël niet was afgelopen. We kunnen het zien als een inleiding op de vervulling van de Bijbelse profetieën over het herstel van Israël.

Toenemende afkeer van de Joden en de staat Israël:

"... God, blijf niet langer afzijdig. Want zie hoe uw vijand zich roert, hoe verwaand uw haters de kop opsteken ... Ze zeggen: 'Vooruit, dood dat volk en niemand rept nog van Israëls naam.' Hoe spannen zij samen, eensgezind, tegen uzelf tot een verdrag verbonden." (Psalm 83:2-6, WV2012)

Aanval van een internationale legermacht tegen de staat Israël:

"Zie, Ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken; maar bij het beleg van Jeruzalem zal het ook tegen Juda gaan. Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken; al degenen die hem optillen zullen zich eraan snijden. Tegen hem zullen alle volkeren van de aarde samenspannen." (Zacharia 12:2-3, WV2012)

"Ik zal alle volken samenbrengen - zegt de HEER - om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid." (Zacharia 14:2, NBV2004)

Jezus strijdt tegen de legers die Israël aanvallen:

"Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west." (Zacharia 14:3-4, NBV2004)

Joden zien de messias en ontdekken dat het Jezus is.

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben ..." (Openbaring 1:7, NBV2004)

"Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind ..." (Zacharia 12:10, NBG1951)

Het volk Israël zal zich bekeren tot God, die dan zal reageren vanuit zijn onbeperkte vergevingsgezindheid om de relatie met zijn volk te herstellen:

"Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen." (Zacharia 13:1, NBV2004)

"... en in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld." (Zacharia 3:9, NBV2004)

Lees meer hierover in hoofdstuk 'Wederkomst van Jezus'.

2. Wederkomst van Jezus voor de Gemeente

Toenemende christenvervolging:

"Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten." (Matteüs 24:9-10, WV2012)

"Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen." (Openbaring 13:10, NBV2004)

Massale kerkverlating:

"... De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd ..." (2 Tessalonicenzen 2:3, NBV2004)

De antichristelijke wereldmacht maakt het leven van christengelovigen steeds moeilijker:

"Verder liet het (beest) bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken ... konden iets kopen of verkopen." (Openbaring 13:16-17, NBV2004

"... Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand ..." (Openbaring 20:4, WV2012)

De opname van de Gemeente, wederopstanding (met een nieuw lichaam en de mogelijkheid om in de geestelijke wereld te functioneren) en de ontmoeting met Jezus in de geestelijke wereld op weg naar de aarde.

"... wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt ..." (1 Korintiërs 15:51-52, NBV2004)

"Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn." (1 Tessalonicenzen 4:16-17, NBV2004)

Lees meer hierover in hoofdstuk ' Wederkomst van Jezus'.

3. Einde van de antichristelijke wereldmacht

Er zullen strafgerichten plaatsvinden voor ongelovige mensen voor, tijdens of direct volgend op de wederkomst van Jezus:

"Ze riepen de bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?' " (Openbaring 6:16-17, NBV2004)

"Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister." (Matteüs 24:29-30, NBV2004)

Iedere aardbewoner zal de plotselinge wederkomst van Jezus meemaken en zien:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien ... Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen ..." (Openbaring 1:7, NBV2004).

"Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen." (Matteüs 24:27, NBV2004)

Ondergang van de antichristelijke wereldmacht:

"Dan zal de wetteloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst." (2 Tessalonicenzen 2:8, WV2012)

Lees meer hierover in hoofdstuk 'Wederkomst van Jezus'.

4. Messiaans vrederijk

Wanneer Jezus terugkomt wordt de satan gevangen gezet in de 'afgrond' (de meest duistere en godverlaten plek in de geestelijke wereld) zodat hij de mensen op aarde niet kan verleiden tot opstandigheid tegenover Jezus, de vredevorst.

"Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang - dat is de duivel, de satan - en hij boeide hem voor duizend jaren, en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voorbij waren..." (Openbaring 20:1-3, WV2012)

De eerste opstanding vindt plaats, wellicht samenvallend met de opname van de Gemeente.

"Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang ... Dit is de eerste opstanding." (Openbaring 20:4-5, WV2012)

De staat Israël zal worden hersteld en vanuit Jeruzalem zal Jezus over de wereld regeren.

"Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken ..." (Jesaja 2:2-4, NBV2004)

Alle volken op de aarde zullen Jezus erkennen en genieten van zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid

"Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust." (Jesaja 32:17-18, NBV2004)

"De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren." (Zacharia 14:16, NBV2004)

Aan het einde van deze periode zal de satan weer worden losgelaten en een opstand tegen koning Jezus organiseren.

"Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad ..." (Openbaring 20:7-9, NBV2004)

Dan vindt er een definitieve afrekening plaats met de satan en zijn demonen.

"En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid." (Openbaring 20:10, NBV2004)

Lees meer hierover in hoofdstuk ' Messiaans vrederijk'.

5. Nieuwe wereld

Bij de tweede opstanding staan alle mensen op, behalve de mensen die behoren bij de Bruid van Jezus. Want die hebben immers de eerste opstanding meegemaakt.

"De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af ..." (Openbaring 20:13, NBV2004)

Het laatste oordeel vindt plaats voor al deze mensen.

"Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden." (Openbaring 20:12, NBV2004)

De bestaande hemel en aarde worden vernietigd en God schept een nieuwe hemel en aarde.

"... De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op ..." (2 Petrus 3:10, NBV2004)

"Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer." (Openbaring 21:1, NBV2004)

Evenals tijdens het messiaanse vrederijk zal de Bruid met Jezus heersen over de nieuwe aarde. De Bruid wordt symbolisch beschreven als een nieuw Jeruzalem.

"Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht." (Openbaring 21:2, NBV2004)

Ook de mensen die zijn begenadigd bij het laatste oordeel zullen de nieuwe aarde bevolken:

"En de volken zullen bij haar licht (=het licht van Jeruzalem, de Bruid) wandelen ..." (Openbaring 21:24, NBG1951)

De mensen die bij het laatste oordeel zijn veroordeeld, komen in de vuurpoel terecht. Daarmee is definitief afgerekend met al het kwaad.

"Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid." (Openbaring 20:15, NBV2004)

"Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.' (Openbaring 21:8, NBV2004)

Lees meer hierover in hoofdstuk 'Nieuwe wereld'.