Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

9.2.6. Relaties in de hemel

 

Inhoud:
- Sociale structuren in de hemel
- Dienen in de hemel
- Herkenning en ontmoeting in de hemel
- Echtparen en alleenstaanden in de hemel
- Voortzetting van relaties op aarde
- Relaties: een deel van ons loon in de hemel?
- Verdriet om geliefden die we niet terug vinden?
- Sterven van een kind
- Plaats van volmaaktheid?

 

 

Sociale structuren in de hemel

In het Bijbelboek Openbaring wordt niet gesproken over kleurloze mensenmassa's, maar over mensen met allemaal hun eigen etnische achtergrond:

"... Want u (=Jezus) bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal." (Openbaring 5:9, NBV2004)

In de eerste plaats hebben Bijbelgedeelten als deze betrekking op de afkomst van de hemelbewoners. Maar ik heb de indruk dat ze voor Johannes als zodanig ook goed herkenbaar waren. Ook in Openbaring 21:24-22:2, waarbij het gaat over de nieuwe aarde, wordt meerdere malen gesproken over volkeren in het meervoud, niet over één groot volk, een soort smeltkroes waarin alle volken en culturen zijn opgegaan. Zo verwacht ik dat er in de hemel sociale structuren zijn, net zoals we die hier op aarde kennen.

 

Dienen in de hemel

We mogen verwachten dat in de hemel de onderlinge contacten tussen mensen buitengewoon warm zullen zijn. Op aarde is dienen een belangrijke manier waarop mensen elkaar tot zegen kunnen zijn en in de hemel zal dat wel niet veel anders zijn. Soendar Singh schrijft hier het volgende over:

"De heiligen leven er in gelukkige onderlinge verbondenheid. De minsten in rang ontmoetten zonder afgunst de hoger geplaatsten en diegenen, die hoger verheven waren, rekenden het tot een blij voorrecht in staat te zijn hun broeders in de lagere staat te dienen, want dit is het koninkrijk van God en van liefde. In de hemel is geen jaloezie. Ieder is blij om de heerlijkheid te zien in anderen en men probeert de ander te dienen zonder eigenbelang."

We weten vanuit de Bijbel dat dienen onze hoogste roeping is bij het navolgen van Jezus, die immers naar de aarde kwam om te dienen en daarin een voorbeeld te zijn.

 

Herkenning en ontmoeting in de hemel

In de hemel zullen we onze vrienden en familieleden herkennen en met hen verenigd worden. In het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16:19-31 zien we dat de rijke man zowel Lazarus als Abraham herkent zodra hij in de geestelijke wereld is aangekomen. De herinnering aan zijn tijd op aarde is in het hiernamaals dus intact gebleven! Hoe herkende de rijke man Abraham, terwijl hij hem nooit eerder gezien had? Op dezelfde manier als de discipelen Mozes en Elia herkenden bij die wonderlijke ontmoeting op de berg (Lucas 9:28-31). Zoals we in een vorig onderwerp zagen, stralen mensen in de geestelijke wereld hun innerlijke eigenschappen uit, zodat ze daaraan herkend worden. Kortom, als we later mensen zullen herkennen die we niet gezien hebben, zullen we zeker mensen herkennen die we op aarde wel gekend hebben!

Toch mogen we verwachten dat onze verschijningsvorm zal afwijken van ons uiterlijk aan het einde van ons aardse leven. Omdat in de geestelijke wereld onze geest ofwel ons innerlijk wordt waargenomen, zullen we elkaar in de eerste plaats daaraan herkennen. De apostel Johannes zag in de hemel ook massa's mensen en dat kunnen we op veel plaatsen lezen in het Bijbelboek Openbaring. Maar hoewel Jezus in de hemel doorgaans zichtbaar was met een menselijke gedaante (zoals in Openbaring 1), zag Johannes Hem later ook als een lam dat er uitzag alsof het geslacht was (Openbaring 5:6). Dus in de hemel herkennen we elkaar aan uiterlijke kenmerken en innerlijke kenmerken. Verder ben ik er van overtuigd dat we in de hemel er jong en vitaal uit zullen zien.

 

Echtparen en alleenstaanden in de hemel

In Matteüs 22:23-33 legt Jezus uit dat de aardse aspecten van het huwelijk in het hiernamaals niet langer functioneren, hoe boeiend die op aarde ook waren. Ik neem aan dat daarbij hetzelfde principe van kracht is voor het leven in de hemel en na de opstanding:

"Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel." (Marcus 12:25, NBV2004)

In dat opzicht zullen mensen op engelen lijken, die kennelijk het huwelijk niet kennen. Huwelijksbanden tussen mensen veranderen in de hemel ongetwijfeld in heel bijzondere vriendschapsbanden. God neemt nooit iets weg zonder er iets beters voor terug te geven. Mensen die op aarde tweemaal getrouwd zijn geweest, kunnen twee diepgaande relaties hebben opgebouwd. Deze zullen in de hemel uiteraard ook op een nieuwe manier worden uitgewerkt, zonder dat er sprake zal zijn van jaloezie of spanning. Zoals ouders van hun eerste kind blijven houden als er een tweede bij komt, zo kunnen relaties met meerdere (vroegere) huwelijkspartners op een goede, natuurlijke manier naast elkaar bestaan.

Zelf ben ik na het overlijden van mijn eerste vrouw opnieuw getrouwd. Omdat er in de hemel een ander tijdsbegrip is, verwacht ik dat ik later voor de één alle tijd hebben en voor de ander ook alle tijd. De hemelbewoners zijn daar allang aan gewend. Voor ons, die een eerdere huwelijkspartner in de hemel hopen te ontmoeten, is het iets wat we nog niet kunnen vatten. God zal ervoor zorgen dat het allemaal prima in orde zal zijn.

Ook vrienden en vriendinnen kunnen op aarde relaties met elkaar hebben, die ze in de hemel terug zullen vinden, naarmate ze op aarde elkaar in verbondenheid met Jezus hebben liefgehad. Een ongehuwde zal daarin beslist niet achterblijven bij gehuwden. Het aardse huwelijk is immers tijdelijk en beslist niet noodzakelijk om in de eeuwigheid tot vervulling te komen.

Laten we daarbij nooit vergeten dat er in de hemel maar één huwelijk zal functioneren: dat van Jezus en zijn Bruid. Het aardse huwelijk is daar een voorafschaduwing van. Daarom legt de apostel Paulus in 1 Korintiërs 7 uit dat ongehuwden zich vanuit geestelijk perspectief juist beter op de Heer zouden kunnen richten en zich daardoor beter kunnen voorbereiden op dat ene ECHTE hemelhuwelijk.

 

Voortzetting van relaties op aarde

Relaties die we op aarde hebben gehad, gaan in de hemel gewoon verder op de één of andere manier. Toen het levenseinde van de hogepriester Aäron naderde, zei God er het volgende over:

"Laat Aäron zijn priesterkleding uittrekken en laat zijn zoon Eleazar die aantrekken. Aäron zal daar sterven en met zijn voorouders verenigd worden." (Numeri 20:26, NBV2004)

Ik geloof zeker dat dit meer betekent dan dat hij zou gaan sterven evenals zijn voorouders die gestorven waren. Nee, ik lees hierin een voortzetting van familierelaties, die passen in Gods eeuwige plan. Deze gedachte wordt ondersteund door wat Soendar Singh in de hemel heeft gezien en zelfs door de bijna-dood ervaringen van mensen, die tijdens hun korte verblijf in de geestelijke wereld contact hebben gehad met mensen, uitgerekend met familieleden.

In Lucas 16:1-9 vinden we een gelijkenis over een slimme rentmeester die kort voor zijn ontslag een aantal klanten van zijn baas bevoordeelde. Hij was zo slim om daarmee een goed netwerk van relaties te ontwikkelen, zodat hij na zijn ontslag bij hen kon aankloppen om financiële hulp. Dan lezen we de volgende woorden van Jezus:

"Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is." (Lucas 16:9, NBV2004)

Een mogelijke uitleg van deze Bijbeltekst is de volgende: Als je vrienden maakt op aarde, zullen ze je in het hiernamaals ook vriendschap bewijzen. Die eeuwige tenten komen waarschijnlijk overeen met de 'woningen in het huis van de Vader' uit Johannes 14:1 (NBG1951).

 

Relaties: een deel van ons loon in de hemel?

Hoe meer wij op aarde een zegen zijn geweest voor andere mensen en iets aan hun levens hebben toegevoegd, des te meer zullen we in de hemel kunnen genieten van die mensen. Dat bedoelde de apostel Paulus ook toen hij het volgende schreef aan de trouwe christengelovigen in Tessalonika:

"... Wie zijn onze trots en beloning? Dat bent u! Ja, u die ons grote vreugde zult geven als wij, bij zijn terugkeer, samen voor de Here Jezus zullen staan." (1 Tessalonicenzen 2:19, HB2008)

Het omgekeerde is ook waar. We zullen er allerlei mensen ontmoeten, die ons tot zegen zijn geweest en door God zijn gebruikt om iets aan ons leven toe te voegen. Wat zal het mooi zijn om dat bij elkaar te ontdekken en om daar met elkaar over te praten. Wat zal het ons ook nederig maken. We zullen er namelijk achter komen dat wat we op aarde geleerd hebben in geestelijke zin, niet onze eigen prestatie was. Het zijn allemaal geschenken van God, die we voor een groot deel hebben ontvangen van onze ouders, kinderen, vrienden, geestelijke leiders, onderwijzers en talloze andere mensen die een voorbeeldfunctie hebben gehad in ons leven. Het aardige is dat we ons op aarde vaak niet bewust zijn dat we iets voor een ander betekenen, maar in het hiernamaals zal het pas echt openbaar worden. Ik verwacht dat we in dit opzicht veel verrassende ontdekkingen zullen doen.

"Verzamel schatten in de hemel ... Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." (Matteüs 6:20-21, NBV2004)

Een aantal jaren geleden is mijn eerste vrouw plotseling overleden, na een jarenlang goed huwelijk. We waren al die jaren Gods belangrijkste zegen op aarde voor elkaar. De liefde die God door mij heen aan haar heeft gegeven heeft eeuwigheidswaarde en zo is dat is een schat in de hemel. Tijdens het rouwproces werd ik erg bemoedigd door de gedachte dat ik later die schat in de hemel zal vinden, in verschillende betekenissen van het woord. En voor haar geldt hetzelfde in omgekeerde richting. Dat principe geldt ook voor alle andere relaties met mensen, die God door ons heeft kunnen zegenen. Het zijn even zoveel schatten in de hemel die niet zullen vergaan, en die in eeuwigheid een grote bron van vreugde zullen zijn.

Zie ook onderwerp 'Beloning in hiernamaals' in hoofdstuk 'Hiernamaals'.

 

Verdriet om geliefden die we niet terug vinden?

Veel mensen vragen zich af of er in de hemel verdriet zal zijn als ze er bepaalde familieleden zullen missen, die geen toegang tot de hemel hebben verkregen. Vooral gelovigen, die ongelovige ouders of kinderen hebben, kunnen met deze vraag worstelen. Hoezeer aardse familiebanden ook van belang zijn en grote waarde hebben, Jezus heeft ons geleerd dat geestelijke relaties belangrijker zijn dan aardse familiebanden.

"Iemand zei tegen hem (=Jezus): 'Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.' Hij antwoordde: 'Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?' Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: 'Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.' " (Matteüs 12:47-50, NBV2004)

In het hiernamaals zullen we dat waarschijnlijk nog veel sterker ervaren dan in het hier en nu. Dan zullen we waarschijnlijk geen verbondenheid voelen met mensen die zich van Jezus hebben afgekeerd, zelfs als het onze naaste familieleden of onze beste vrienden zijn. Ik verwacht dat we dan geen verdriet zullen hebben als we hen niet terugzien. Dat is nu misschien moeilijk voor te stellen. Maar we moeten er rekening mee houden dat we in de hemel een heel ander perspectief zullen hebben dan op de aarde.

 

Sterven van een kind

Het volgende is een iets verkorte weergave van een aangrijpende gebeurtenis die Soendar Singh in de hemel heeft gezien.

"Een klein kind stierf aan een longontsteking en een aantal engelen kwam om het over te brengen naar de hemel. Ik wilde wel dat zijn moeder die wonderbaarlijke gebeurtenis had kunnen zien, want ze zou gejubeld hebben van vreugde in plaats van te huilen; want engelen zorgen voor de kleinen met een toewijding en liefde zoals geen enkele moeder kan opbrengen. Toen namen de engelen het kind mee naar dat mooie en van licht vervulde gedeelte van de hemel, dat apart gehouden wordt voor kinderen, waar engelen voor hen zorgen en hen onderrichten in hemelse wijsheid, totdat ze gaandeweg aan de engelen gelijk worden.

Na enige tijd stierf ook de moeder van het kind, en het kind, dat intussen volwassen was geworden, verwelkomde tezamen met andere engelen zijn moeder. Toen hij tegen haar zei: Moeder kent u mij? vloeide zijn moeders hart over van vreugde en toen zij elkaar omhelsden, werden hun vreugdetranen bloemen. Het was roerend om te zien. Terwijl zij samen wandelden, wees hij haar van alles aan en gaf haar voortdurend uitleg over alles wat zij zag. Toen zei de jongen tegen zijn moeder: Op de aarde, die slechts een zwak afschijnsel is van deze werkelijke wereld, treuren onze geliefden over ons, maar zeg mij eens, is dit de dood of het werkelijke leven waarnaar ieder hart verlangt?"

 

Plaats van volmaaktheid?

Hoe heerlijk het ongetwijfeld in de hemel is, er is nog veel wat er ontbreekt. Eenvoudigweg omdat jij er nog niet bent. Er wordt daar op je gewacht. Mensen die je dierbaar zijn en die je zijn voorgegaan, zien naar je uit. En niet alleen zij, maar vooral ook Jezus zelf. Pas als Jezus terugkomt zal de Gemeente compleet zijn. Dan zal de grote reünie plaatsvinden en zullen AL Gods kinderen elkaar kunnen begroeten. Wat een feest zal dat zijn!

 Volgend onderwerp: 9.2.7. Bezigheden in de hemel 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.