banner image

 

9.1.4. Sterven

Levenseinde

Veel gelovigen zien even voor hun overlijden dat zij opgehaald worden door personen uit de andere wereld. Vaak herkennen zij één of meer van die personen als hun geliefden die hen zijn voorgegaan naar de overkant. Mijn schoonzus, een bijzonder nuchtere vrouw, zei enkele dagen voor haar overlijden: "Ik zie steeds een karavaan met mensen voorbijgaan, maar ik ben nog steeds niet aan de beurt." Zij was één van de velen die even voordat ze de geestelijke wereld zou binnengaan, alvast enkele beelden van de toekomstige wereld mocht opvangen.

Ook Jezus vertelde dat mensen kunnen worden opgehaald door hemelwezens om hen naar de hemel te brengen:

"Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven." (Lucas 16:22, WV2012)

Ook met het oog hierop kunnen we de volgende tekst over engelen lezen:

"Wat zijn de engelen anders dan geesten die God dienen en die worden uitgestuurd om hen te helpen voor wie het heil (=redding, behoud) is weggelegd?" (Hebreeën 1:14, GNB1996)

We kunnen ook het tegenovergestelde verwachten, namelijk dat er andere mensen zijn, die door demonische geesten worden opgehaald.

Visioenen van Soendar Singh over het hiernamaals

De Indiase Godsman Soendar Singh (1889-1929) heeft meerdere malen uitgebreide visioenen van de hemel ontvangen. Hij beschreef dat hij in de geest in de hemel is geweest en dat hij heeft gesproken met diverse hemelbewoners, zowel met engelen als met gestorven mensen. Destijds werden zijn verslagen over de hele wereld gepubliceerd en de letterlijke teksten zijn gemakkelijk op het internet te vinden.

Soendar Singh heeft een zuiver leven geleid in diepe verbondenheid met Jezus en hij is op een bijzondere manier door God gebruikt om mensen voor Hem te winnen. Zijn beschrijvingen van het hemelse zijn erg geloofsopbouwend en zeker niet strijdig met het Woord van God. Jaren geleden zijn ze ook in het Nederlands uitgegeven als een boekje met de titel 'Hij zag de hemel'. Dit boekje bevat een inleiding waarin ds. W.W. Verhoef de visioenen van Soendar Singh toetst met de Bijbelse gegevens en het lezen ervan van harte heeft aanbevolen. In Herschepping kom je verschillende gedeelten hieruit tegen, waarbij sommige aanhalingen iets ingekort of samengevat zijn weergegeven.

Er zijn veel publicaties over hemelervaringen van mensen in omloop, waarvan een deel eenvoudigweg verzonnen is. Maar voor Soendar Singh wil ik een uitzondering maken, omdat hij een onomstreden zuivere wandel met God had.

Overgang naar de geestelijke wereld

Soendar Singh schreef hierover het volgende:

"Bij het sterven ziet een gelovige zich dikwijls door engelen en heiligen welkom geheten. En ook die hem lief zijn, en reeds eerder gestorven, mogen dan aan zijn sterfbed komen en hem naar het hemelrijk begeleiden.

Het begeleiden van mensenzielen uit de wereld is doorgaans het werk van engelen. Gewoonlijk openbaart Christus zichzelf aan ieder in die geestelijke wereld in graden van heerlijkheid en intensiteit al naarmate de persoon zich geestelijk heeft ontwikkeld. Maar in sommige gevallen komt Hij zelf aan het sterfbed om zijn dienaar te verwelkomen, en liefdevol droogt Hij zijn tranen en leidt hem het Paradijs binnen."

Bij het sterven verlaat de ziel het lichaam om in de geestelijke wereld verder te leven. Daarover lezen we al in Bijbelboek Genesis bij het overlijden van Rachel, de vrouw van aartsvader Jakob, bij de geboorte van haar tweede zoon Benjamin:

"En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin." (Genesis 35:18, HSV2010)

Tijdens ons leven op aarde richt ons bewustzijn (onze ziel) zich voornamelijk op het aardse. Slechts voor een klein deel zijn we ons als gelovigen bewust van het geestelijke en dat alleen voor zover God dat aan ons openbaart. Bij het sterven geven we onze geest als het ware terug aan God. Vandaar de uitdrukking 'de geest geven'. Denk maar aan de woorden van de Here Jezus bij zijn sterven:

"... Vader, in uw handen leg ik mijn geest ..." (Lucas 23:46, NBV2004)

Dit komt overeen met wat we in het Bijbelboek Prediker kunnen lezen:

"... en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft." (Prediker 12:7, NBG1951)

Ons bewustzijn richt zich na het sterven in de eerste plaats op het geestelijke, waarbij we niet moeten uitsluiten dat het ons zo nu en dan vergund kan worden een blik te slaan op het aardse. Bij het sterven wordt er een wissel omgezet, waardoor het bewustzijn (dat we via de ziel ervaren) overschakelt van de materiële naar de geestelijke wereld. Op aarde bestaan we als mensen uit lichaam, ziel en geest. Na het sterven van ons lichaam houden we dus onze ziel en geest over. De rol van de zintuigen van ons lichaam wordt dan overgenomen door de intuïtie, ons geestelijke zintuig, dat zich in de nieuwe situatie krachtig zal ontwikkelen.

Sterven is: wakker worden in een andere wereld

Soendar Singh heeft gezien dat mensen vooral na een plotselinge dood bij aankomst in de geestelijke wereld vaak niet doorhebben dat ze gestorven zijn. Wel merken ze dat hun omgeving wat anders is. De geestelijke wereld heeft kennelijk een aantal overeenkomsten met de aardse wereld. De overgang tussen beide werelden verloopt soepel en pijnloos. Het leven gaat gewoon door, zij het dan in een andere vorm. Het bewustzijn schakelt bliksemsnel over van het lichaam naar de geest.

"De dood is als een slaap. Gewoonlijk verliest het lichaam bij het sterven zijn macht om te voelen. Zoals een uitgeput mens overvallen kan worden door slaap, zo komt de doodsslaap bij de mens. Soms in geval van grote zwakte of bij een ongeval, verlaat de ziel het lichaam terwijl het nog bewusteloos is. De dood komt bij veel mensen zo plotseling, dat zij zich slechts met moeite kunnen realiseren, dat zij in de geestelijke wereld zijn binnengegaan en de wereld van de materie hebben verlaten. Verward door de vele nieuwe dingen, die zij om zich heen zien, verbeelden zij zich een gebied in de aardse wereld te bezoeken, waar zij nog nooit zijn geweest." (Soendar Singh)