9.1.11. Straf in het hiernamaals

Geen populair onderwerp

De hel is geen populair onderwerp onder gelovigen. Vaak doen kerkmensen net alsof mensen in hun kringen geen schijn van kans hebben om daar ooit terecht te komen. Toch weten we heel goed dat er mensen zijn die we persoonlijk kennen, die mogelijk op weg zijn naar deze vreselijke bestemming. We moeten er niet aan denken! En daarom denken we er ook niet aan.

Er is geen ander leerstuk in het christelijk geloof waarover zoveel discussie voorkomt. Er is ook geen leerstuk waar we liever vanaf zouden willen dan dat van de hel. Helaas, we weten dat het een deel van de werkelijkheid is, vooral door de woorden van Jezus zelf. Jezus heeft meer over de hel gesproken dan dat we in de brieven in het Nieuwe Testament tegenkomen.

"Als er geen hel bestaat, kan ik niet begrijpen waarom Jezus zo ontzettend zijn best heeft gedaan om mensen daarvan te redden. Er moet iets zijn waar God wil dat we er tot elke prijs uit de buurt blijven." (Adrian Plass)

Straf niet wegredeneren

Het bestaan van een hel wordt door een groot deel van de mensen ontkend, en niet alleen door ongelovigen. Veel kerkmensen zeggen wel te geloven in de hel, maar ze doen net of die niet bestaat. Tot die conclusie moeten we wel komen op grond van het volgende:

We slikken de leugens van de satan dat het niet liefdevol is om over de hel te praten. Maar welke Bijbelse figuur heeft het meest over de hel heeft gesproken? Niemand minder dan Jezus zelf! En is Jezus liefdeloos? Nee, maar Jezus wilde daarmee juist voorkomen dat we op die vreselijke plaats terecht zouden komen!

Dodenrijk, hel en vuurpoel

In de volksmond wordt er vaak over 'de hel' gesproken als de strafplaats voor slechte mensen in het hiernamaals in de algemene betekenis van het woord. Kijk eens naar het volgende Bijbelgedeelte. Hierin gebruikt Jezus het woord dat met 'hel' vertaald is in deze algemene betekenis van 'strafplaats in het hiernamaals' tegenover de Joodse leiders:

"... Want u vaart de zee over en doorkruist het land om één mens te bekeren, en als hij bekeerd is, maakt u hem rijp voor de hel, nog meer dan u zelf al bent." (Matteüs 23:14-15, GNB1996)

Toch zijn er verschillende begrippen met betrekking tot straf in het hiernamaals en daarbij kan gemakkelijk begripsverwarring ontstaan. De meest bekende termen die we in de Bijbel tegenkomen zijn:

  1. Dodenrijk - in het Oude Testament (Hebreeuws: sheol) - Dit woord, meestal vertaald als 'dodenrijk' of 'graf' heeft betrekking op de plaats waar alle gestorvenen na hun overlijden verblijven.
  2. Hel in het dodenrijk - in het Nieuwe Testament (Grieks: hades) - Dit is het gebied in de geestelijke wereld die bestemd is voor slechte mensen (een plaats van pijniging, vuur en wroeging). In deze tijdelijke strafplaats wachten ze tot het laatste oordeel, waarbij de definitieve beslissing valt over hun toekomst. In sommige vertalingen van het Nieuwe Testament wordt het woord 'dodenrijk' gebruikt voor de hel in het dodenrijk.
  3. Hel in de vuurpoel - in het Nieuwe Testament (Grieks: Gehenna) - Dit is in eerste instantie de strafplaats voor de satan en zijn demonen. Na het laatste oordeel worden veroordeelde mensen daarin geworpen. Jezus zei hier onder meer over:
    "Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is EN ziel EN lichaam om te laten komen in de Gehenna." (Matteüs 10:28, NBV2004)

In de NBV2004 vertaling worden de woorden 'Hades' voor het dodenrijk en 'Gehenna' voor de vuurpoel meestal niet vertaald. Het is even wennen, maar daardoor wordt begripsverwarring wel voorkomen. In andere vertalingen wordt Gehenna ook wel als 'hel' vertaald. Om het onderscheid goed duidelijk te houden worden in Herschepping de beide begrippen aangeduid met 'hel in het dodenrijk' en 'hel in de vuurpoel'.

Zie meer hierover in de onderwerpen
- 'Hel in het dodenrijk' in dit hoofdstuk
- 'Hel in de vuurpoel' in hoofdstuk 'Nieuwe wereld'