link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.6.1. Einde van de eerste schepping

Inhoud:

- Hemel en aarde vergaan
- Profetieën
- Op de grens tussen oude en nieuwe wereld


Hemel en aarde vergaan

 

Wanneer het messiaanse vrederijk is beëindigd, is Gods tijd aangebroken om de oude hemel en aarde te vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik vermoed dat het vergaan van de oude werelden en de schepping van de nieuwe werelden ongeveer tegelijk plaats zullen vinden. Dit zal een enorm belangrijk scharnierpunt zijn in de geschiedenis van Gods schepping. En op dit scharnierpunt van de tijd zal het laatste oordeel plaatsvinden om een definitieve scheiding aan te brengen tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. De tijd en het tijdelijke zal ophouden te bestaan om plaats te maken voor een tijdloze eeuwigheid.

In Openbaring 20 lezen we dat niet alle hemelsferen zullen verdwijnen, want het troongebied van de allerhoogste God, zal blijven bestaan als het eeuwige middelpunt van alles wat ooit zal bestaan (Openbaring 20:11-15).

"Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets." (Openbaring 20:11, NBV2004)

Profetieën

 

Over deze gebeurtenis hebben de oudtestamentische profeten geprofeteerd:

"De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom." (Jesaja 34:4, NBV2004)

"Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan." (Jesaja 66:22, HSV2010)

Jezus zei hier terloops het volgende over:

"... Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn." (Matteüs 5:18, WV2012)

"Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen." (Matteüs 24:35, NBV2004)

Verder lezen we in het Nieuwe Testament het volgende hierover:

"In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan ... ze zullen als een gewaad verslijten, als een mantel zult u ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld ..." (Hebreeën 1:10-12, NBV2004)

"Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur." (2 Petrus 3:7, NBV2004)

"... De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op ..." (2 Petrus 3:10, NBV2004)

Bij de wederkomst van Jezus zijn strafgerichten te verwachten voor Gods vijanden, maar dat is nog niet het 'vergaan van de aarde'. Ik verwacht dat de huidige aarde zal blijven bestaan gedurende het messiaanse vrederijk.

Op de grens tussen oude en nieuwe wereld

 

Pas aan het einde van het vrederijk zal de bestaande aarde dus verdwijnen. Alle aardbewoners (behalve de mensen die behoren tot de Bruid van Jezus) zullen dan eerst een gedaanteverandering (de tweede opstanding) meemaken om vervolgens in de geestelijke wereld bij de troon van God te komen waar ze het laatste oordeel mee zullen maken. We mogen verwachten dat dan pas de oude aarde zal ophouden te bestaan.

Alle mensen zullen ook uit het dodenrijk vertrekken, zowel uit het helgedeelte als uit het hemelgedeelte. Ook zij zullen worden verzameld in het troongebied om het laatste oordeel mee te maken. Daarna zal ook de oude hemel verdwijnen. Ik verwacht dat ongeveer gelijktijdig de nieuwe hemel geschapen zal worden. Over de nieuwe hemel geeft de Bijbel geen informatie.


Volgend onderwerp:

  9.6.2. Laatste oordeel 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies