link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.6.4. Nieuwe hemel en aarde

Inhoud:

- Alles wordt nieuw
- Nieuwe hemel
- Nieuwe aarde
- Wat er niet op de nieuwe aarde zal zijn
- Overvloedig leven
- God woont bij de mensen
- Herluistering


Eeuwen geleden is er al geprofeteerd over het feit dat God eenmaal de bestaande aarde en hemel zou vervangen door een nieuw te scheppen hemel en aarde.

"Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart." (Jesaja 65:17, HSV2010)

Sommige Bijbeluitleggers menen dat de herschepping van hemel en aarde bestond uit het opnieuw vorm geven aan de bestaande hemel en aarde, omdat het woord 'scheppen' die mogelijkheid open laat. Maar de hiervoor aangehaalde Bijbelgedeelten lijken me duidelijk genoeg om die gedachte te weerspreken.

Alles wordt nieuw

 

Het messiaanse vrederijk zal nog op de bestaande aarde worden gesticht en nog niet de volmaaktheid brengen. Er is een volledige nieuwe schepping nodig om het uiteindelijke woongebied voor al Gods schepselen te realiseren, voor engelen en mensen.

"Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." (2 Petrus 3:13, NBV2004)

Met dezelfde scheppingkracht waarmee God de eerste hemel en aarde tot stand heeft gebracht (Genesis 1) zal de Schepper en Herschepper vanaf zijn troon de majestueuze woorden uitspreken:

"... Zie, Ik maak alles nieuw ..." (Openbaring 21:5, WV2012)

God zal spreken en het zal gebeuren, net als bij de eerste schepping (Genesis 1). Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, die op een unieke manier in elkaar zullen overvloeien. Dit zal de ultieme wedergeboorte van Gods schepping zijn.

Nieuwe hemel

 

De Bijbel geeft geen details over de nieuwe hemel, maar ongetwijfeld zal die minstens zo veel van Gods heerlijkheid weerspiegelen als de oorspronkelijke hemel. Misschien moeten we de nieuwe hemel zien als de bestaande geestelijke wereld in zijn totaliteit. Daarin is geen plaats meer voor de satan en zijn demonen, omdat die zijn afgevoerd naar de vuurpoel.

Nieuwe aarde

 

De nieuwe aarde zal echt nieuw zijn. Niets van de oude aarde zal hergebruikt worden, maar God zal de aarde waarschijnlijk volgens een heel nieuw concept vormgeven. Verwacht dus niet dat de materie van de aarde en wat op de aarde zal leven uit dezelfde bouwstenen van moleculen en atomen zal bestaan, zoals de huidige aarde. Alles maar dan ook alles zal anders worden, en toch tot op zekere hoogte wel weer herkenbaar. Laten we niet te gering denken van Gods scheppingsmogelijkheden.

God zal er ook geen miljarden jaren voor nodig hebben om via een evolutieproces vol toevalligheden iets vanzelf te laten ontstaan. Bij de eerste schepping had God er ook maar een paar dagen voor nodig. Maar ik verwacht dat de tijdigheid en de tijd dan ophouden te bestaan. Dus wat praten we daarna nog over 'tijd'? Wel mogen we verwachten dat de nieuwe aarde veel mooier, grootser en groter zal zijn dan de oude aarde vóór de zondeval of tijdens het messiaanse vrederijk.

Wat er niet op de nieuwe aarde zal zijn

 

De Bijbel noemt vooral een aantal dingen die er NIET meer zullen zijn:

 1. Er zullen geen zeeën meer zijn.
  "Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer." (Openbaring 21:1, WV2012)
  Dit is het enige wat in de Bijbel genoemd wordt over het uiterlijk van de nieuwe aarde. De zee is iets wat bij de oude aarde hoort. In feite zijn de zeeën ontoegankelijk voor de mensen en brengen ze een scheiding aan tussen continenten. Er zal volmaakte harmonie zijn tussen de volken. Alles en iedereen zal bereikbaar zijn. Er zullen geen oceanen meer zijn, waarschijnlijk wel meren en rivieren.
 2. Er zal geen zon en geen maan zijn.
  "De stad (=het nieuwe Jeruzalem) heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam (=Jezus)." (Openbaring 21:23, WV2012)
  Ik geloof dat deze lichtvoorziening voor de gehele nieuwe aarde zal gelden. Gedurende de eerste drie scheppingsdagen (Genesis 1) was er geen zon, maar wel licht. Dat was naar mijn mening geen gewoon licht, want de hemellichamen werden pas op de vierde dag geschapen. Het is veel waarschijnlijker dat toen het licht van Gods heerlijkheid op aarde begon te schijnen, dat de bron is van alles wat leeft. Hetzelfde licht zal later op de nieuwe aarde de enige lichtbron zijn, zowel letterlijk als in geestelijke zin.
 3. Er zal geen nacht meer zijn.
  "Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn ..." (Openbaring 22:5, NBV2004)
  Na de eerste schepping (Genesis 1) wisselden dag en nacht elkaar af. Licht en duisternis konden naast elkaar op aarde voorkomen. De satan had ook de toegang tot de aarde en de zonde kon zijn intrede doen. Duisternis is een symbool van het kwade en van de zonde. Geen spoor van duisternis zal meer voorkomen op de nieuwe aarde. De invloed van de satan zal voorgoed verdwenen zijn.
 4. Er zal geen verdriet meer zijn.
  Er zal ook geen rouw meer zijn, dus geen verdriet over gestorvenen, want vanaf dat moment zal de dood geen macht meer hebben over de mensen.
  "Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." (Openbaring 21:4, NBV2004)
 5. Er zal geen tijdsbegrip meer zijn en niets dat tijdelijk is.
  Er breekt een 'tijd' aan van eeuwige tijdloosheid. Dit gaat ons bevattingsvermogen natuurlijk ver te boven.

Overvloedig leven

 

Het is te verwachten dat de nieuwe aarde veel kenmerken van het messiaanse vrederijk zal hebben, maar dan in uiterste volmaaktheid. Veel oudtestamentische profetieën over een nieuwe wereld kunnen zowel betrekking hebben op de aarde tijdens het vrederijk als op de nieuwe aarde.

Jezus heeft eens gezegd:

"...Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10, NBG1951)

Dit overvloedige leven van Jezus zal op de nieuwe aarde op een nieuwe manier in vervulling gaan.

God woont bij de mensen

 

"En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn." (Openbaring 21:3, NBG1951)

De Bijbel zegt ook dat God zelf te midden van de mensen zal wonen. Er wordt ook niets gezegd over een groot koninklijk paleis. Integendeel. We lezen in de meer letterlijke Bijbelvertalingen dat de 'tent van God' bij de mensen zal staan. God zal echt te midden van de mensen wonen, toegankelijk en beschikbaar voor ieder die met Hem wil communiceren. Net zo gemakkelijk en informeel als kampeerders op een camping elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen zal Hem overal kunnen zien als de bron van alle levensgeluk. Dat God zowel op de troon in de hemel zit en bij de mensen woont is geen tegenstelling. Dat kan gewoon naast elkaar gebeuren in de nieuwe wereld.

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat God op de nieuwe aarde bij ALLE mensen zal zijn. Dus zowel bij de mensen die behoren tot de Bruid van Jezus, maar ook bij de volken die bij het laatste oordeel zijn begenadigd.

Herluistering

 

Bij de schepping van de nieuwe hemel en aarde zal er een einde komen aan alle vroegere ontluistering van de schepping. De heerlijkheid van de nieuwe aarde zal veel groter zijn dan die van het paradijs. Dan pas zal blijken dat mensen echt geleerd hebben dat werkelijke vrijheid en geluk pas ontstaat vanuit de vrijwillige, liefdevolle toewijding aan de Schepper en aan zijn levenswetten. Kennelijk was die hele ontluisterende geschiedenis daarvoor nodig. God zal ons blijven verbazen vanwege de perfectie van zijn plannen en zijn scheppingkracht en niet te vergeten: zijn vermogen tot herschepping. Na de herschepping en de herluistering zal de heerlijkheid van de schepping veel rijker zijn dan bij de oorspronkelijke schepping!

In het volgende plaatje zien we het hele proces van ontluistering en herluistering van Gods schepping door de eeuwen heen:

herluistering


Volgend onderwerp:

  9.6.5. Het nieuwe Jeruzalem - 1 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies