banner image

 

9.6.5. Het nieuwe Jeruzalem - 1

Het nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21-22 is een zinnebeeldige voorstelling van de Bruid van Jezus die een bevoorrechte positie zal innemen op de nieuwe aarde.

Zie meer hierover in onderwerp 'Bruid van Jezus' in hoofdstuk 'Eindtijd'.

Het nieuwe Jeruzalem bestaat al

Bij de term 'het nieuwe Jeruzalem' denken de meeste christenen aan de toekomstige verblijfplaats van Gods volk. Maar het is volgens de Bijbel in de eerste plaats een symbolische voorstelling van de Bruid van Jezus, bestaande uit de ware gelovigen van alle eeuwen uit het volk Israël (de Joden) en de Gemeente van Jezus, die op de nieuwe aarde het dichtst bij Jezus mogen wonen.

"... u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond ..." (Hebreeën 12:22-24, WV2012)

Laten we er eens een paar details uitlichten:

Jeruzalem en Babylon

Jeruzalem en Babylon zijn de namen van twee symbolische steden die in het Bijbelboek Openbaring uitvoerig worden genoemd. Het nieuwe Jeruzalem is een voorstelling van de ware gelovigen uit het Oude en Nieuwe Verbond, ook voorgesteld als een uitzonderlijk mooie Bruid. Babylon symboliseert mensen uit alle volken die zich ooit door de satan hebben laten gebruiken als tegenstanders van Jezus, ook voorgesteld als een weerzinwekkende hoer. De hoer Babylon wordt met praktisch dezelfde soort bewoordingen aan ons voorgesteld als de Bruid Jeruzalem. Let eens op de overeenkomsten van de manier van beschrijven en de contrasten wat hun karakter betreft:

Hoer Babylon Bruid Jeruzalem

"Toen kwam één van de engelen met de zeven schalen en zei tegen mij: ' Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer, die aan de vele wateren zit." (Openbaring 17:1, WV2012)

"Toen kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen ... naar mij toe en zei: 'Kom! Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen.' " (Openbaring 21:9, WV2012)

"Hij voerde mij in de geest naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest ..." (Openbaring 17:3, WV2012)

"Hij bracht mij in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem ..." (Openbaring 21:10, WV2012)

"... dat overdekt was met godslasterlijke namen ... In haar hand hield zij een gouden beker, boordevol met de gruwelijke onreinheden van haar hoererij." (Openbaring 17:3-4, WV2012)

"... stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente ..." (Openbaring 21:11, WV2012)

Bruid Jeruzalem

Het nieuwe Jeruzalem is de Bruid van Jezus

Ook al wordt er gesproken over Gods volk als de Bruid van Jezus, de vereniging tussen Bruidegom en Bruid heeft tevoren al plaatsgevonden, bij de wederkomst van Jezus. Maar haar ongekende frisheid en schoonheid zal nooit afnemen en daarom blijft ze als een Bruid. De Bruid daalt neer uit de nieuwe hemel op de nieuwe aarde. De Bruid Jeruzalem heeft de heerlijkheid van God, een uitstraling van goddelijke glorie:

"Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis." (Openbaring 21:11, HSV2010)

We hebben er geen idee van hoe mooi we als gelovigen met elkaar zullen zijn in Gods ogen wanneer alle onvolmaaktheid uit ons is verwijderd en er alleen overblijft wat Jezus in en door ons heeft gedaan. God ziet dat nu al, maar wij nog niet. Denk dus als gelovige nooit te gering over jezelf en je medegelovigen. Vanuit aards perspectief stellen we niet zoveel voor, maar vanwege onze verbondenheid met Jezus hebben we een enorme waarde voor onze Schepper. Ook nu!

Zie ook het onderwerp 'Gemeente als Bruid' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Is het nieuwe Jeruzalem ook een echte stad?

In de eerste plaats heeft het begrip 'het nieuwe Jeruzalem' een geestelijke betekenis en stelt het de 'Bruid van Jezus' voor. Tegelijk heeft de Bruid natuurlijk ook een verblijfplaats op de nieuwe aarde nodig en dus zal er ongetwijfeld een gebied zijn waar de Bruidsmensen zullen wonen. Misschien zal dat een centraal gelegen landstreek zijn met een centrale 'hoofdstad' die dan natuurlijk Jeruzalem zal heten, waarschijnlijk op een berg, evenals het huidige Jeruzalem. Maar in de laatste twee hoofdstukken van Bijbelboek Openbaring moeten we alle beschrijvingen over het nieuwe Jeruzalem vooral in geestelijke zin uitleggen.