link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.5.1. Eerste opstanding

Inhoud:

- Belofte van opstanding
- Wederkomst, opname en opstanding
- Opstandingslichaam
- Net zoals Jezus
- Eerste en tweede opstanding


Dit onderwerp sluit aan bij onderwerp 'Opname van de Gemeente' in hoofdstuk 'Wederkomst van Jezus'.

Dit onderwerp gaat over de opstanding van christengelovigen. Veel christenen lijken te denken dat zij de enigen zijn die deze opstanding zullen meemaken. Niets is minder waar. De Joden zien al veel langer uit naar de opstanding van gestorvenen bij het herstel van Israël en dat doen ze nog steeds.

Zie meer daarover in het volgende onderwerp 'Herstel van Israël'

Belofte van opstanding

 

De opstanding van Jezus uit de dood is één van de belangrijkste heilsfeiten uit de geschiedenis (1 Korintiërs 15:12-22). Op grond daarvan hebben gelovigen nieuw leven ontvangen en de belofte van eeuwig leven:

"... Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven ..." (Johannes 11:25-26, NBG1951)

Maar de opstanding van Jezus krijgt bij Jezus' wederkomst de meest volle betekenis voor gelovigen. De Bijbel maakt duidelijk dat de hemel slechts een tijdelijke verblijfplaats voor gelovigen is, maar dat ze eenmaal een nieuw lichaam zullen krijgen:

"God heeft niet alleen de Heer opgewekt, Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht." (1 Korintiërs 6:14, WV2012)

"Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u." (2 Korintiërs 4:14, WV2012)

In het Nieuwe Testament lezen we meer over de belofte van de opstanding dan over het naar de hemel gaan. Dat is niet zo vreemd omdat de hemel niet meer dan een tussenstation is tussen het aardse leven van nu en het aardse leven van na de opstanding.

Wederkomst, opname en opstanding

 

Alle gelovigen die bij de wederkomst met Jezus meekomen (uit het volk Israël en uit de Gemeente van Jezus), zullen dan de zogenaamde eerste opstanding meemaken. Zij ontvangen een nieuw opstandingslichaam en vanaf dat moment kunnen ze zich zowel in de geestelijke als in de materiële wereld bewegen en manifesteren. In een oogwenk zal die verandering plaatsvinden:

"... wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt ..." (1 Korintiërs 15:51-52, NBV2004)

Dit is de zogenaamde 'eerste opstanding' die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus en gelijk met de opname van de Gemeente, aan het begin van het messiaanse vrederijk. De wederkomst, de opname, de opstanding en het begin van het vrederijk zullen dus ongeveer tegelijk plaatsvinden. De apostel Johannes heeft in zijn visioenen het volgende gezien en opgeschreven:

"Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding." (Openbaring 20:4-5, NBV2004)

De tweede opstanding zal plaatsvinden na het vrederijk, voorafgaande aan het laatste oordeel.

Opstandingslichaam

 

Wat houdt die opstanding precies in? Het kan heel eenvoudig beschreven worden als het tegenovergestelde van sterven. Bij het sterven houdt het lichaam op te leven en leeft het onstoffelijke deel van de mens verder in de geestelijke wereld. Bij de opstanding ontvangt de onstoffelijke mens weer een stoffelijk lichaam. Ik verwacht dat ons nieuwe lichaam in veel opzichten zal lijken op ons vroegere aardse lichaam, want we zullen onze persoonlijkheid behouden.

"... 'Maar hoe worden de doden opgewekt? ... Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel ... God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm." (1 Korintiërs 15:35-38, NBV2004)

In dit Bijbelgedeelte legt Paulus uit dat we na de opstanding zullen oogsten, wat we tevoren op aarde gezaaid hebben. In geestelijke zin is dat al het geval als we sterven. In de hemel ontplooit onze geest zich en bij de opstanding ontvangen we een lichaam dat onze gereinigde en verder gerijpte persoonlijkheid zal uitstralen. Dan zullen we volledig mens worden zoals God het oorspronkelijk bedoeld had: lichaam, ziel en geest in volmaakte harmonie, in staat om 100% bewust in zowel de materiële als in de geestelijke wereld te vertoeven. Onder alle omstandigheden zullen we dan in volmaakte harmonie met Jezus leven.

Net zoals Jezus

 

In de Bijbel lezen we dat wij uiteindelijk net zoals Jezus zullen worden, dat wil zeggen niet gelijk in glorie of positie, maar in ieder geval met net zo'n verheerlijkt lichaam als dat van Jezus.

"... Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is." (1 Johannes 3:2, NBV2004)

"Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen." (Filippenzen 3:21, GNB1996)

Ons lichaam zal dan, evenals dat van Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt zijn. Zo kon Jezus in de materiële wereld verschijnen waar Hij wilde en was Hij plotseling in een kamer, die op slot was (Johannes 20:19,26). Bij de Emmaüsgangers verdween Hij ook op een mysterieuze manier uit beeld (Lucas 24:31). Bij de Hemelvaart vertrok Jezus uit de materiële wereld om verder te leven in de geestelijke wereld, bij de Vader in de hemel. Wat we hier voorzichtig kunnen concluderen is dat je met een opstandingslichaam overal op aarde kan verschijnen, zonder beperking van tijd en ruimte. Je hebt dan geen vervoermiddelen meer nodig om je te verplaatsen. Het zal allemaal adembenemend boeiend zijn en heel veel mogelijkheden geven om in vreugde en tot eer van onze Schepper te leven. Mensen, er zal nog ZOVEEL te ontdekken zijn in de toekomst met Jezus. We zullen tijd tekort komen.

Eerste en tweede opstanding

 

In veel Bijbelgedeelten wordt gesproken over DE opstanding (zie bijvoorbeeld Daniël 12:2; Johannes 6:54; Johannes 11:24). Alle mensen zullen eenmaal opstaan. In Openbaring 20:1-5 worden twee opstandingen beschreven, die op verschillende tijdstippen zullen plaatsvinden. Bij de wederkomst van Jezus vindt de eerste opstanding van gelovigen plaats. Ná het vrederijk, voorafgaande aan het laatste oordeel, zal de tweede opstanding plaatsvinden voor alle mensen die niet de eerste opstanding hebben meegemaakt (Openbaring 20:11-13).


Volgend onderwerp:

 9.5.2. Herstel van Israël 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies