link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.5.3. Messiaans koningschap

Inhoud:

- Vrederijk van Salomo
- Het messiaanse koningschap voorzegd
- Jeruzalem
- Koning en hogepriester
- Vredevorst


Jezus zal regeren over al de verenigde naties van de hele wereld.

Vrederijk van Salomo

 

De regeringsperiode van koning Salomo was zonder twijfel de meest glorieuze periode in de geschiedenis van het volk Israël als koninkrijk. Israël was toen de enige grootmacht in het middenoosten waar vrede en gerechtigheid heerste. Deze periode kun je zien als een voorafschaduwing van het komende messiaanse vrederijk van koning Jezus. Enkele overeenkomsten:

  • Jezus wordt de vredevorst genoemd (Jesaja 9:5). De naam 'Salomo' betekent: 'vrede', denk maar aan de Israëlische groet 'Shalom', met dezelfde betekenis.
  • Het toekomstige 1000-jarige rijk wordt een vrederijk genoemd. Tijdens de regering van koning Salomo was er voortdurend vrede in het koninkrijk van Israël (1 Koningen 4:24).
  • Tijdens het messiaanse vrederijk zullen vertegenwoordigers uit de hele wereld naar Jeruzalem komen (Zacharia 8:22). Dit gebeurde ook tijdens het vrederijk van Salomo (1 Koningen 4:34).
  • Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem (Zacharia 14:16), evenals koning Salomo.

Het messiaanse koningschap voorzegd

 

Toen de engel Gabriël op bezoek kwam bij Maria om haar in te lichten over de aanstaande geboorte van Jezus, vertelde hij dat Jezus uiteindelijk de heerser van Israël zou zijn:

"Hij (=Jezus) zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33, NBV2004)

De troon van David kan alleen maar op aarde staan en wel in Jeruzalem, zoals de profeten voorheen al hadden uitgesproken. Jezus zal na zijn wederkomst dus letterlijk het koningschap over de wereld op zich nemen. Deze gedachte komt duidelijk naar voren in de vele profetieën in het Oude Testament over dit onderwerp, zoals de volgende profetie:

"Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' ..." (Jesaja 2:2-3, NBV2004)

Deze profetie kan echt niet anders dan betrekking hebben op het fysieke volk Israël en het fysieke land Israël, dat God aan zijn volk heeft beloofd als een eeuwigdurende bezitting (Genesis 17:8).

Het komende messiaanse vrederijk zal de hele aarde omvatten en alle bestaande wereldrijken omvatten.

"En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam." (Zacharia 14:9, NBV2004)

Dit wordt onder meer bevestigd door de uitleg van Daniël van de droom van Nebukadnessar over het beeld met het gouden hoofd, dat door een aanrollende steen werd verbrijzeld:

"Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan " (Daniël 2:44, NBV2004)

Dit koningschap zal later ook op de nieuwe aarde doorgaan, maar dan in een andere vorm.

Jeruzalem

 

De stad Jeruzalem (betekenis: stad van vrede) zal de hoofdstad zijn van het messiaanse vrederijk. De volgende profetieën laten daarover geen misverstand toe:

"... en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem." (Zacharia 12:6, NBG1951)

"Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen ..." (Jesaja 2:3-4, NBV2004)

"Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken." (Zacharia 8:22, NBV2004)

Jeruzalem is altijd Gods stad geweest (Jesaja 45:13) en zal het altijd blijven, zolang deze aarde zal bestaan.

"De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: 'Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen.' " (Psalm 132:13-14, NBV2004)

Koning en hogepriester

 

In Psalm 110, waarin het gaat over het messiaanse koningschap, lezen we een interessante profetie over Jezus:

"De HEER heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen: ‘Zoals Melchisedek bent U priester voor altijd.’ " (Psalm 110:4, WV2012)

In de Hebreeënbrief wordt Melchisedek met Jezus vergeleken. Daar lezen we onder meer het volgende:

"... hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was." (Hebreeën 6:20, NBV2004)

"Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester." (Hebreeën 7:3, HSV2010)

Het is duidelijk dat Jezus voor altijd een priesterkoning zal zijn: tegelijk de allerhoogste heerser en de allerhoogste priester. Als er tijdens het vrederijk een hogepriester is, moeten er ook 'gewone' priesters zijn. Gods volk van zowel het oude als het nieuwe verbond wordt in verband gebracht met priesterschap:

"(het volk Israël:) Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk ... " (Exodus 19:5, NBV2004)

"(de Gemeente van Jezus:) Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht ... " (1 Petrus 2:9, HSV2010)

Zie ook onderwerp 'Jezus de hogepriester' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'.

Vredevorst

 

Het zal even wennen zijn voor ons als nieuwtestamentische gelovigen. We hebben van Jezus waarschijnlijk het beeld voor ogen van een zachtmoedige man die omzag naar mensen in nood en min of meer onopvallend door het land Israël trok. Straks zal Hij de regerende vredevorst zijn in volle glorie:

"In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens (=Jezus). Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan." (Daniël 7:13-14, NBV2004)

Ongetwijfeld zal Hij ingrijpende maatregelen nemen om de samenleving in alle werelddelen totaal te veranderen. koning Jezus zal zijn naam als vredevorst waarmaken doordat Hij voor wereldwijde vrede zal zorgen.

"... Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde." (Zacharia 9:10, NBV2004)

"Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust." (Jesaja 32:17-18, NBV2004)

Messias Jezus zal de wetten bepalen (Jesaja 2:3; Jesaja 51:4-5). Democratie zal voorgoed tot het verleden behoren, want we krijgen met een monarchie te maken, waarbij Jezus als alleenheerser onbeperkte macht zal uitoefenen.

"De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen." (Jesaja 11: 2-5, NBV2004)

Gods karakteraspect Kenmerken van het koningschap van Jezus
wijs Jezus zal regeren met grote kennis van zaken, en bovendien op een rechtvaardige en creatieve manier (Psalm 98:9).
vriendelijk Jezus zal barmhartig en ruimhartig omgaan met mensen, en een goede relatie met hen onderhouden, vol begrip en medegevoel (Jesaja 57:18; Jesaja 62:4-5).
krachtig Jezus zal als alleenheerser regeren met gezag en met krachtige hand (Openbaring 2:27).
zorgzaam Jezus zal zorgen voor een goede leefomgeving en voor alles wat de mensen nodig hebben (Jesaja 32:18; Jesaja 51:3)

Kenmerken van het koningschap van Jezus

Zie ook onderwerp 'Jezus de messias' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'.


Volgend onderwerp:

 9.5.4. Meeregeren met Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies