link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.5.4. Meeregeren met Jezus

Inhoud:

- Apostelen als onderkoningen
- Wie zullen verder met Jezus meeregeren?
- Heersen en dienen
- Israël en de Gemeente


Apostelen als onderkoningen

 

Jezus had zijn twaalf discipelen beloofd dat zij later een hoge positie zouden krijgen in een nieuwe fase van Gods koninkrijk:

"Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël." (Matteüs 19:28, NBV2004)

We zouden hen een soort van onderkoningen onder koning Jezus kunnen noemen. In de Bijbel zijn de begrippen regeren en rechtspreken meestal aan elkaar gekoppeld.

Wat ook opvalt in dit Bijbelgedeelte is dat Jezus sprak over de twaalf stammen van Israël. Dat onderstreept dat Israël als volk en als natie zal blijven bestaan in het messiaanse vrederijk. Veel christenen lijken te denken dat de Joden als het ware zullen opgaan in de Gemeente en daarmee hun Joodse identiteit zullen verliezen. Maar de uitspraak van Jezus wijst daar beslist niet op.

Doordat de twaalf apostelen volbloed Joden waren en tegelijk volbloed christenen, kunnen zij als onderkoningen zowel Joodse gelovigen als christengelovigen vertegenwoordigen.

Wie zullen verder met Jezus meeregeren?

 

Dan is er een tweede categorie die verantwoordelijkheden en tegelijk ereposities zullen ontvangen onder het koningschap van Jezus. Dat zijn de gelovigen, die deel zullen hebben aan de eerste opstanding:

"Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God ..." (Daniël 7:27, NBV2004)

In dit gedeelte zien we nog eens duidelijk dat er tijdens het messiaanse vrederijk ook andere volken op aarde wonen dan alleen het volk van God. Logisch, want waar zou anders over geregeerd moeten worden?

Zullen alle gelovigen opstaan en meeregeren met Jezus of alleen een selecte groep bestaande uit de meest getrouwe gelovigen? Eerlijk gezegd: ik weet het niet. De Bijbel lijkt er verschillende dingen over te zeggen. In het volgende Bijbelgedeelte krijgen we de indruk dat het meeregeren met Jezus wordt toegezegd aan ALLE ware gelovigen:

"... Want u (=Jezus) bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde." (Openbaring 5:9-10, NBV2004)

Maar in de volgende gedeelten worden alleen gelovigen genoemd die op een bijzondere manier hun trouw aan de koning hebben getoond:

"als wij volharden, zullen we ook met hem heersen ..." (2 Timoteüs 2:12, NBV2004)

"... Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding." (Openbaring 20:4-5, WV2012)

Denk ook aan de gelijkenis van de ponden die Jezus vertelde (Lucas 19:11-27). De medewerker die er tien ponden bij verdient, en daarmee bewijst dat hij grote verantwoordelijkheid kan dragen, krijgt het bestuur over tien steden. De tweede krijgt het bestuur over vijf steden. Zoiets kon in het messiaanse vrederijk wel eens heel letterlijk uitkomen.

Zullen alle ware gelovigen met Jezus regeren of alleen een geselecteerde minderheid? Misschien kan de volgende gedachte ons iets verder helpen. Tijdens de tweede wereldoorlog heersten de Duitsers over Nederland. Alle Duitsers? Er waren toch ook de mensen in Duitsland die gewoon hun dagelijks werk deden, bijvoorbeeld als boer, arts of postbode? Op dezelfde manier zou 'heersen met Jezus' ook kunnen worden uitgelegd als: behoren tot het volk van God dat met Jezus regeert. Ieder zal daarbij een positie krijgen die recht doet aan zijn bewezen toewijding aan de koning gedurende zijn aardse leven en de mate waarin hij geestelijke vrucht heeft gedragen.

Heersen en dienen

 

De Bijbel geeft indrukwekkende voorbeelden van mensen, die God dienden op een verachtelijk lage plaats en later regeringsverantwoordelijkheden kregen. Voorbeelden:

  • Jozef - Hij werd door zijn broers als slaaf verkocht en door zijn werkgever in de gevangenis gegooid. Later werd hij onderkoning van het machtige wereldrijk Egypte en hij vervulde die functie uitstekend.
  • David - Hij was een simpele herdersjongen. Toen hij bij koning Saul in ongenade viel, moest hij een voortvluchtig bestaan leiden. Na de dood van Saul werd hij de beste en meest godvrezende koning die Israël ooit gehad heeft. Alle koningen na hem werden door God met David vergeleken.

Beide voorbeelden zijn typen van Jezus, die eveneens van de allerlaagste positie werd verhoogd tot de allerhoogste plaats. God heeft Jezus immers de allerhoogste positie gegeven als Heerser naast God op de troon. En Hij zal de beste Heerser zijn die de geschiedenis ooit gekend heeft (Filippenzen 2:5-11).

Nederigheid en dienstbaarheid zijn ongetwijfeld de beste kwalificaties voor mensen die regeringstaken zullen krijgen in het messiaanse vrederijk. Jezus legde aan zijn discipelen uit dat de principes van Gods koninkrijk radicaal anders zijn dan die ze gewend waren:

"... De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar." (Lucas 22:26, NBV2004)

"... Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn - zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Matteüs 20:26-28, NBV2004)

Bij het meeregeren met Jezus zal het ongetwijfeld gaan om een dienend leiderschap. Evenals de Nederlandse overheid veel dienende taken uitvoert, zo zullen wij als gelovigen 'overheidsdienaren' zijn. We zullen het voorrecht krijgen om de zegen uit te delen, waarmee koning Jezus de volken wil zegenen. Dat geeft de meeste voldoening aan degenen die gediend worden en aan degenen die anderen dienen. Dat is iets om naar uit te zien, of niet soms? Echt, we gaan als gelovigen een prachtige tijd tegemoet!

Daarmee samenhangend is het feit dat christengelovigen zijn geroepen tot priesterlijke taken:

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte ..." (1 Petrus 2:9, HSV2010)

Ik geloof dat dit ook op een nieuwe manier zal gelden voor het vrederijk.

Israël en de Gemeente

 

Het messiaanse vrederijk zal een theocratie zijn, evenals het volk Israël in de tijd van het Oude Testament. Het messiaanse vrederijk zal dan zijn, wat God altijd van Israël had willen maken! Dit is het 'herstel van Israël' waar de Joden eeuwen lang naar hebben verlangd.

Ik verwacht dat de Gemeente en Israël elk een passende taak zullen krijgen en elkaar zullen aanvullen. Hoe de Vredevorst dat gaat uitwerken is nog een verrassing!


Volgend onderwerp:

 9.5.5. Vrede op aarde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies