link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.5.5. Vrede op aarde

Inhoud:

- De satan verdwijnt van het toneel
- Gerechtigheid en vrede
- Licht voor de volken
- Herluistering van de aarde
- Nieuwe leefwereld
- Nog niet volmaakt


De satan verdwijnt van het toneel

 

Jezus zal niet alleen Israël bevrijden uit de wurggreep van de omliggende vijandige volken, maar ook de hele wereld bevrijden uit de macht van de satan. Daardoor krijgt zijn naam als verlosser een nog bredere betekenis. Dit moment maakte de apostel Johannes als het ware mee tijdens zijn visioenen over de toekomst:

"Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht." (Openbaring 12:10, NBV2004)

Het is logisch dat er op aarde geen plaats meer zal zijn voor de satan, de 'god van de huidige eeuw', als de Vredevorst verschijnt:

"Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." (Openbaring 20:1-3, NBV2004)

Vernederend voor de satan dat hij niet door de koning Zzlf zal worden aangepakt, maar door een gewone mede-engel. Daaruit blijkt hoe de machtsverhoudingen zijn komen te liggen na de nederlaag van de satan op Golgota. Laten we dat nooit vergeten!

Zolang de satan gebonden is, kan hij de wereldbewoners niet verleiden om in opstand te komen tegen de Vredevorst. Alle mensen zijn dan vrij om hun houding over de Vredevorst te bepalen zonder verblinding en ophitsing door de 'vader van de leugen'.

Gerechtigheid en vrede

 

Na de komst van de Vredevorst zal een totale ontwapening plaatsvinden:

"... Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is." (Jesaja 2:4, NBV2004)

"... Hij zal vrede stichten tussen de volken ..." (Zacharia 9:10, NBV2004).

Eindelijk zal er dan een rechtvaardige Heerser zijn over de gehele aarde. Wat een verademing zal dat zijn na zoveel eeuwen van onrecht, uitbuiting, vervolging, oorlog, wreedheid, corruptie en onderdrukking door dictators.

Er is een direct verband tussen gerechtigheid en vrede: waar gerechtigheid heerst is vrede het resultaat.

"Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust." (Jesaja 32:17-18, NBV2004)

"Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen ..." (Jesaja 60:17-18, NBV2004)

Dit principe van gerechtigheid en vrede werkt ook nu al tot op zekere hoogte in levens van gelovigen en ook in samenlevingen waar rechtvaardig recht wordt gehandhaafd.

Licht voor de volken

 

Eeuwen lang hebben Joden dit zegengebed uitgesproken over Israëls bondgenoten en vrienden:

"Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;" (Psalm 122:6, NBG1951)

We moeten niet denken dat bij de wederkomst van Jezus alle ongelovigen zullen worden weggevaagd door Gods strafgerichten over de aardbewoners. De mensen die daarna in leven blijven, zullen het koningschap van Jezus erkennen en Hem vereren in Jeruzalem:

"De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren." (Zacharia 14:16, NBV2004)

Het Loofhuttenfeest is het feest van dankzegging, het feest van de oogst van 'mensenzielen' (Johannes 4:35).

De profeet Jesaja heeft het volgende geprofeteerd over de nieuwe tijd die zal aanbreken na de wederkomst van Jezus. Het vrederijk zal niet alleen voor Israël en de Gemeente van Jezus een zegenrijke tijd zijn, maar ook voor alle andere volken.

"... Dat je (=Jezus) mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt." (Jesaja 49:6, NBV2004)

Herluistering van de aarde

 

De term 'herluistering' is geen bestaand Nederlands woord, maar het is natuurlijk het tegenovergestelde van ontluistering. De vroegere ontluistering van de aarde was het gevolg van de zondeval, waardoor Gods heerlijkheid van de aarde verdween en de machten van de satan de overhand kregen. Gods einddoel is bereikt wanneer God een totaal nieuwe wereld heeft geschapen. Het totale herluisteringsproces is samengevat in het volgende schema: eerst twee mijlpaalgebeurtenissen van ontluistering (zondeval en zondvloed) en vervolgens twee gebeurtenissen van herluistering (wederkomst van Jezus en de schepping van de nieuwe wereld).

Herluistering tijdschema

De zondvloed was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Na de zondvloed was de aarde nog weer verder ontluisterd dan na de zondeval. Bij de wederkomst van Jezus vindt waarschijnlijk een omgekeerd proces van herluistering plaats. Vanwege de directe aanwezigheid van Jezus en de afwezigheid van de satan zal er een totaal nieuwe leefsituatie op aarde ontstaan (Jesaja 66:12). Met het begin van het messiaanse vrederijk komt messias Jezus definitief op de aarde wonen en daarmee is Gods heerlijkheid terug van weggeweest. Dat zal ongekende gevolgen hebben voor de aarde en alles wat op aarde leeft.

Nieuwe leefwereld

 

Mogelijk zal de wederkomst van Jezus een klimaatsverbetering tot gevolg hebben, zoals het klimaat van de aarde in negatieve zin sterk is veranderd na de zondvloed. De dierenwereld zal vernieuwd worden:

"Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden." (Jesaja 11:6, NBV2004)

Hoe zal zoiets mogelijk zijn? Ik denk dat dit het effect zal zijn van Gods heerlijkheid op de aarde die een ongekend genezend en vitaliserend effect zal hebben op alles wat leeft, waardoor elk schepsel weer gaat functioneren zoals de Schepper het ooit bedoeld had. Ook de plantenwereld zal op een vergelijkbare manier opbloeien. De woestijn zal tot een vruchtbaar land worden.

"... Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud." (Jesaja 32:15, NBV2004)

Kortom, alles duidt op een buitengewoon heilrijke leefsituatie voor Gods volk, de overige volken en voor de hele schepping. Het is een tijd om 'met reikhalzend verlangen' naar uit te zien!

"Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken." (Jesaja 55:13, NBV2004)

Nog niet volmaakt

 

We kunnen tijdens het messiaanse vrederijk nog niet de volmaaktheid verwachten die we pas op de nieuwe aarde zullen vinden, maar het zal een hemelsbreed verschil zijn met wat we nu op onze planeet tegenkomen. Omdat het niet van elke toekomstprofetie duidelijk is of die betrekking heeft op het messiaanse vrederijk of op de nieuwe aarde of op allebei, is het moeilijk om de verschillen duidelijk aan te geven.

De zonde zal tijdens het vrederijk waarschijnlijk niet geheel uitgebannen zijn. Ook de dood zal nog voorkomen, maar de mensen zullen waarschijnlijk een veel hogere ouderdom bereiken dan nu, misschien vergelijkbaar met de leeftijden die de mensen hadden voorafgaande aan de zondvloed. Een en ander kunnen we bijvoorbeeld afleiden uit de volgende woorden van de profeet Jesaja:

"Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt." (Jesaja 65:20, NBV2004)

Pas later, op de nieuwe aarde zal er geen dood meer voorkomen,, dus dit Bijbelgedeelte moet wel betrekking hebben op het messiaanse vrederijk.


Volgend onderwerp:

 9.5.6. Einde van het vrederijk 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies