link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.5.6. Einde van het vrederijk

Inhoud:

- De volken moeten kiezen
- Wereldwijde opstand tegen de Vredevorst
- Machthebber Gog uit het land Magog
- Einde heilige oorlog
- Macht van de satan definitief gebroken
- Wat gebeurt en na het vrederijk?


De volken moeten kiezen

 

De volken zullen tijdens het vrederijk geregeerd worden met stevige hand. Dat zal kennelijk nodig zijn:

"Met een ijzeren herdersstaf zal hij (=Jezus) hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld." (Openbaring 2:27, NBV2004)

Dat zijn de mensen zijn die bij de wederkomst van Jezus niet de opstanding tot een nieuw lichaam zullen meemaken. De volken zullen zich dan van harte of met tegenzin aan de koning onderwerpen. Een alternatief is er niet, omdat het koninkrijk van Jezus de enige supermacht op aarde zal zijn.

De zonde zal tijdens het vrederijk waarschijnlijk niet geheel uitgebannen zijn. Mensen behouden trouwens altijd de mogelijkheid tot zondigen. God neemt die keuzemogelijkheid nooit weg, want anders zouden het geen mensen meer zijn maar robots. De vrije wil is immers juist wat hen als mensen zo uniek maakt en waardoor God hun vrijwillige, liefdevolle toewijding zo kostbaar vindt.

Wereldwijde opstand tegen de Vredevorst

 

Het is heel goed mogelijk dat er gedurende het vrederijk hele bevolkingsgroepen zullen zijn die steeds meer afkeer krijgen van de Vredevorst. Het zijn de mensen die zich af zullen zetten tegen de wetten van het vrederijk, die waarschijnlijk erg veel zullen lijken op de wet van Mozes.

Na zo'n duizend jaar verschijnt de satan weer op het toneel en die heeft dan weinig moeite om hen zover te krijgen dat ze naar de macht willen grijpen en oorlog willen voeren tegen het Nieuwe Israël en de Vredevorst zelf.

"Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad ..." (Openbaring 20:7-9, NBV2004)

De geliefde stad is natuurlijk Jeruzalem, de belangrijkste en de meest bestreden stad uit de hele geschiedenis. Met de 'heiligen' worden waarschijnlijk de mensen bedoeld die behoren tot de Bruid van Jezus.

Machthebber Gog uit het land Magog

 

De profeet Ezechiël heeft van God de opdracht gekregen om een profetie uit te spreken tegen de politieke leider Gog. Die zal later tijdens het messiaanse vrederijk een belangrijke rol gaan spelen in de wereldwijde opstand tegen de Vredevorst (Ezechiël 38-39).

"Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem." (Ezechiël 38:2, NBV2004)

In deze twee hoofdstukken kunnen we lezen over de laatste oorlog die op de huidige aarde zal worden gevoerd. Gog organiseert een wereldwijde coalitie om Groot Israël aan te vallen en te vernietigen. God zal dit bewust toelaten omdat het een noodzakelijk onderdeel is van zijn allesomvattende wereldplan.

"Ik kom je halen, ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden; en dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië en Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen: heel veel volken zijn het." (Ezechiël 38:4-6, NBV2004)

Deze legermacht zal optrekken om de Vredevorst en zijn naaste volgelingen te bestrijden.

"Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen." (Ezechiël 38:8, NBV2004)

"Als een wolk die het land overdekt zul je tegen mijn volk Israël optrekken. Eens zal ik je naar mijn land brengen, en als ik alle volken door jou, Gog, laat zien dat ik heilig ben, zullen ze beseffen wie ik ben." (Ezechiël 38:16, NBV2004)

De volgende Bijbeltekst wordt door veel Bijbeluitleggers in verband gebracht met deze laatste strijd:

"En hij verzamelde hen (=Gods vijanden) op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd." (Openbaring 16:16, HSV2010)

Armageddon (of Harmageddon) is een hoogvlakte bij Megiddo in het Joodse land, waar in het verleden beslissende veldslagen werden gevoerd door machtige koningen en hun legers. Deze plaatsaanduiding is als symbool gebruikt voor de eindstrijd tegen het einde van het vrederijk.

De afloop van de strijd wordt kort samengevat in de profetie van de apostel Johannes:

"... Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet ..." (Openbaring 20:9-10, NBV2004)

In de Bijbelgedeelten uit Ezechiël 38-39 en Openbaring 20 blijkt duidelijk dat Gods volk niet zal hoeven te vechten. De verraderlijke machten worden onschadelijk gemaakt door een goddelijk ingrijpen. En hun aanstichter, de satan zelf, zal dan persoonlijk bij zijn nekvel worden gepakt en in de eeuwige vuurpoel worden geworpen. De satan en zijn demonen zullen voor altijd van het wereldtoneel verdwijnen.

Einde heilige oorlog

 

Als deze laatste strijd is beëindigd, is ook de eeuwenlange kosmische oorlog tussen het rijk van God en dat van de satan tot een einde gekomen. Deze oorlog was ooit begonnen bij de opstand van de satan tegen God. Nadat God de mensen op aarde had geschapen heeft de satan hen steeds op nieuwe manieren proberen te verleiden om zich van God af te keren. De opstand aan het einde van het vrederijk zal zijn laatste stuiptrekking zijn. Jezus zal dan alle vijanden aan zich hebben onderworpen. Zijn koningschap zal nooit in gevaar komen en zal ook dan onaangetast blijven.

Zie ook onderwerp 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

Dan breekt het moment aan dat Jezus officieel het koningschap aan de Vader terug gaat geven. In de Bijbel lezen we hier het volgende over:

"En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood ... En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren." (1 Korintiërs 15:24-28, NBV2004)

Macht van de satan definitief gebroken

 

Op dat moment is de overwinning over de satan compleet geworden. Die is dan roemloos ten onder gegaan in de vuurpoel, waar hij NOOIT MEER uit zal komen (Openbaring 20:9-10). Ook de laatste, de taaiste macht van de satan, de dood, wordt in datzelfde verterende vuur geworpen. Dit zal een ingrijpende mijlpaal zijn in de toekomstige geschiedenis van de mensheid, wellicht even ingrijpend als die vorige mijlpaal: de wederkomst van Jezus.

De dood, hier beschouwd als een macht van de satan, zal vernietigd worden in de vuurpoel.

"De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood ..." (1 Korintiërs 15:26, NBV2004)

"Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid ..." (Openbaring 20:14, NBV2004)

Wat gebeurt en na het vrederijk?

 

Nadat er een definitief einde is gekomen aan de macht van de satan, komt er een einde aan de geschiedenis van deze aarde. God is van plan om de oude aarde te vernietigen en in plaats daarvan een nieuwe aarde te scheppen.

Alle mensen die aan het einde van het vrederijk op aarde leven zullen een opstanding meemaken, waardoor ze van de aarde verdwijnen en verschijnen in het troongebied van God in de geestelijke wereld. Daar zullen ze het laatste oordeel meemaken en eindigen op hun eeuwige eindbestemming die Jezus voor hen zal bepalen op grond van hun daden. Dit geldt niet voor de mensen die behoren tot de Bruid van Jezus, omdat hun bestemming op de nieuwe aarde al vastligt.

Lees hierover verder in hoofdstuk 'Nieuwe wereld'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 9.5. Messiaans vrederijk 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies