Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

9.4.1. Voortekenen van de wederkomst

 

Inhoud:
- Jezus spreekt over de toekomst
- Geboorteweeën van een nieuwe tijd
- Voorteken 1: Evangelieprediking aan alle volken
- Voorteken 2: Toenemende christenvervolging
- Voorteken 3: Valse profeten
- Voorteken 4: Wetteloosheid en chaos
- De Joodse staat Israël
- Hoever zijn we?

 

Het meest uitgebreide onderwijs van Jezus aan zijn naaste discipelen dat we in de Bijbel kunnen lezen gaf Jezus vanaf de Olijfberg. Dat was de berg waar Jezus hen weken later zou verlaten om naar zijn Vader te gaan, en waar Hij eeuwen later zal terugkomen om zijn volk Israël te bevrijden van de vijandige volken die een poging doen om het te vernietigen.

 

Jezus spreekt over de toekomst

Toen Jezus met zijn discipelen vanuit Jeruzalem de Olijfberg hadden beklommen, keken ze neer op de tempel in Jeruzalem. De discipelen wezen op de imposante gebouwen. Die zouden nog wel vele eeuwen daar blijven staan als een blijvend teken van de verbondenheid tussen God en zijn volk Israël. Maar Jezus zei dat die tempel niet zo blijvend zou zijn als zij dachten:

"Daarop zei Hij tegen hen: 'Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven; alles wordt neergehaald.' " (Matteüs 24:2, WV2012)

Hierbij zinspeelde Jezus op een crisisperiode die het Joodse volk ongeveer 40 jaar later zou meemaken. Jeruzalem zou dan door Romeinse legers worden belegerd en verwoest. Het tempelcomplex zou dan met de grond gelijk gemaakt worden. Die crisisperiode deed Jezus denken aan gebeurtenissen voorafgaande aan zijn wederkomst. In de rest van Matteüs 24 vertelt Jezus allerlei details over zijn wederkomst en zo nu en dan schakelt Hij over naar die crisisperiode en weer terug naar de wederkomst. In Marcus 13:1-37, en Lucas 21:5-36 lees je hoe de andere evangelisten dit hebben verwoord. In dit onderwerp concentreren we op wat Jezus zei over de voortekenen van zijn wederkomst.

 

Geboorteweeën van een nieuwe tijd

Hier zijn enkele voorbeelden van gebeurtenissen, waarvan Jezus heeft gezegd dat het juist nog GEEN voortekenen zijn van zijn spoedige wederkomst:

  • Valse messiassen (Matteüs 24:5)
  • Oorlogen en oorlogsdreigingen (Matteüs 24:6)
  • Hongersnoden (Matteüs 24:7)
  • Aardbevingen (Matteüs 24:7)

Over al deze gebeurtenissen heeft Jezus gezegd:

"... Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet." (Matteüs 24:6, GNB1996)

"... dat alles is het begin van de weeën." (Matteüs 24:8, NBV2004)

Jezus noemt wel enkele voortekenen waaraan we kunnen zien dat de dag van Jezus' wederkomst dichtbij is gekomen. Deze worden hierna genoemd.

 

Voorteken 1: Evangelieprediking aan alle volken

"Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." (Matteüs 24:14, NBV2004)

Het evangelie heeft nog niet alle volken bereikt. De vraag is wat in de Bijbel met het woord 'volk' wordt bedoeld en wanneer gesproken kan worden van 'bereikt zijn met het evangelie'. Wereldwijd wordt hard gewerkt aan Bijbelvertalingen voor etnische groepen die Gods Woord nog niet in hun eigen taal hebben. Er zijn nog veel taalgroepen die dat voorrecht nog niet hebben. Sommigen daarvan hebben het evangelie alleen mondeling gehoord, bijvoorbeeld door radio- en Tv-uitzendingen. Afhankelijk van de gekozen definitie voor het woord 'volk' kan deze profetie als wel of niet vervuld worden beschouwd. Let op: Jezus heeft niet gezegd dat alle MENSEN eerst het evangelie moeten horen, maar alle VOLKEN.

 

Voorteken 2: Toenemende christenvervolging

"Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten." (Matteüs 24:9-10, WV2012)

De kerkgeschiedenis is voor een groot deel geschreven met het bloed van martelaren. Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer christenen om hun geloof vervolgd en gedood dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is de situatie in veel landen zeer ernstig. We zien vandaag de dag dat christenen wereldwijd vervolgd worden in dictatoriaal bestuurde landen en vooral in moslimlanden.

De Bijbel zegt niet dat Jezus pas terugkomt als het aantal GELOVIGEN compleet zal zijn, zoals vaak wordt gezegd, maar als het aantal MARTELAREN compleet zal zijn. Dit kunnen we lezen in het Bijbelboek Openbaring over 'de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis':

"Ze riepen luid: 'O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?' Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben." (Openbaring 6:10-11, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

 

Voorteken 3: Valse profeten

"Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen." (Matteüs 24:11, WV2012)

Hierbij kunnen we denken aan de enorme invloed van religies, wereldse filosofieën en denkwijzen waardoor gelovigen verleid worden en van Jezus afgehouden worden.

Zie meer hierover in onderwerp 'Dwaalleringen' in hoofdstuk 'Waarheid en leugen'.

 

Voorteken 4: Wetteloosheid en chaos

"En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered." (Matteüs 24:12-13, NBV2004)

De volken worden steeds meer geconfronteerd door onbeheersbare politieke, maatschappelijke en sociale problemen. Ook in ons land worden op een haast religieuze manier allerlei vormen van tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. Via films en Tv-series krijgen we een onafgebroken stroom van voorbeelden van wetteloosheid en moreel verval: onheilige seksuele relaties en extreem geweld zijn daarbij zo gewoon dat je ervoor moet oppassen om het zelf ook als normaal gedrag te gaan beschouwen.

Onder invloed van de machten van het kwade dreigen de samenlevingen uiteen te vallen en zich te bewegen in de richting van de chaos en ondergang. Allerlei ontwikkelingen in de wereld wijzen erop dat het niet lang meer kan duren voordat de hele mensheid vastloopt door overbevolking, milieuproblematiek, opwarming van de aarde, tekort aan grondstoffen en nog meer onoplosbare problemen.

Maar Jezus zal terugkomen voordat de wereldbevolking zichzelf zal hebben vernietigd:

"Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten." (Matteüs 24:22, GNB1996)

 

De Joodse staat Israël

Sinds 1948 is er weer sprake van een Joodse staat Israël. Het is een regelrecht wonder van God dat het Joodse volk zoveel eeuwen van vervolging door christenen en niet-christenen heeft overleefd. Elk ander volk zou onder zulke omstandigheden zijn verdwenen. Als nieuwtestamentische gelovigen zijn wij nauw verwant met het huidige Joodse volk en dus ook met de staat Israël, ook al hoeven we niet alles te waarderen wat daar plaatsvindt.

Veel christengelovigen zijn ervan overtuigd dat de Joodse staat Israël een duidelijk voorteken is van de spoedige wederkomst van Jezus. Als christengelovigen moeten we steeds bedenken dat de wederkomst een dubbele betekenis heeft:

  1. Jezus komt om christengelovigen te bevrijden uit hun moeilijke omstandigheden in een tijd waarin de antichristelijke machten vrij spel lijken te hebben.
  2. Jezus komt terug op de Olijfberg bij Jeruzalem om de Joodse staat Israël te bevrijden van de vijanden die het proberen te vernietigen.
 

Hoever zijn we?

Ik geloof dat we al een heel eind op weg zijn. Afhankelijk van de manier van interpreteren van de genoemde uitspraken van Jezus zou Hij vandaag al terug kunnen komen. God bepaalt wanneer de maat vol is en wanneer het tijd is. Hij is de enige die dit alles kan overzien en onze toekomst is bij Hem in goede handen. Persoonlijk verwacht ik dat allerlei ontwikkelingen, zoals hiervoor beschreven, tot een bepaalde climax zullen komen en dat dan de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden om te redden wat er te redden valt.

We zien dat christenvervolging in veel landen snel toeneemt, terwijl in andere landen een sterke geloofsafval plaatsvindt en het morele verval toeneemt. Let tegelijk ook op de toename van wereldwijd antisemitisme en op wat er in het middenoosten plaatsvindt rondom de staat Israël. Als er een onomkeerbare crisis ontstaat op deze twee vlakken, is de tijd van de komst van Jezus erg dichtbij gekomen. Tenminste, zo denk ik er persoonlijk over.

 Volgend onderwerp:  9.4.2. Antichrist 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.