banner image

 

9.4.3. Eindtijd voor de Gemeente

De twee belangrijkste bedreigingen voor christengelovigen in de eindtijd zijn:

  1. Geloofsvervolging
  2. Verleidingen tot een wereldgelijkvormig leven

Welke van de twee is het gevaarlijkst?

Christenvervolging voorzegd

Jezus vertelde zijn discipelen dat Hij zou worden verworpen en zou moeten lijden en sterven, als een onderdeel van zijn missie op aarde. Ook zei Hij dat zijn volgelingen eenzelfde behandeling zouden krijgen van mensen die Hem af zouden wijzen.

"... Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen ..." (Johannes 15:20, NBV2004)

Geloofsvervolging was de norm voor christenen gedurende de eerste eeuwen na het ontstaan van de Gemeente. Ook nu we staan aan de vooravond van Jezus' wederkomst, neemt de vervolging wereldwijd toe. De Bijbel zegt dat we op het laatst een ongekend zware verdrukking kunnen verwachten:

"Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam ... Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered." (Matteüs 24:9,13, NBV2004)

Christenen zijn door de eeuwen heen één van de meest vervolgde bevolkingsgroepen geweest. Ook nu. Jaarlijks worden tienduizenden christenen gedood alleen vanwege hun trouw aan Jezus. We lezen graag Bijbelgedeelten over overwinning en over de glorie van ons eeuwige leven in het hiernamaals. Maar het lijden van nu en de glorie van straks horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat principe mogen we nooit uit het oog verliezen. Jezus is de diepste weg gegaan die iemand ooit zou kunnen gaan. Daarom verdiende Jezus de allerhoogste plaats in de hemel (Filippenzen 2:5-11). De navolging van Jezus betekent voor ons als gelovigen van vandaag dat we bereid zijn om met Hem die onderste weg gaan. Dat is de weg tot overwinning en glorie.

"Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt." (1 Petrus 4:13, NBV2004)

De apostel Petrus schrijft dat de vervolging van de Gemeente zal ophouden bij de publieke verschijning van Jezus:

"en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht," (2 Tessalonicenzen 1:7, HSV2010)

Merkteken van het beest

Het dragen van een 'merkteken van het beest' hangt samen met een keuze om Jezus af te wijzen en de demonisch geïnspireerde wereldfilosofieën te volgen. Vooral gelovigen worden op alle mogelijke manieren gedwongen om Jezus af te zweren. Laten we eens kijken naar de volgende profetie over de antichrist, die nogal eens voor veel ophef heeft gezorgd onder christenen:

"Verder liet het (beest) bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken - dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam - konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666." (Openbaring 13:16-18, NBV2004

Er zijn uitleggers die op grond van dit Bijbelgedeelte denken aan een letterlijk identificatiesysteem, dat eenmaal door de antichristelijke wereldmacht gebruikt zal worden om gelovigen systematisch te boycotten en hen uit te sluiten van het economische verkeer. De Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog was al precies zo'n identificatiesysteem. Door alle eeuwen zijn Joodse en christelijke minderheden in diverse landen behandeld als tweederangsburgers behandeld of nog erger. Momenteel worden jaarlijks meer christenen om hun geloof gedood dan ooit tevoren.

Toch moeten we niet vergeten dat de profetieën uit de genoemde hoofdstukken van Bijbelboek Openbaring allemaal symbolisch zijn. Waarom moet dan alleen deze ene profetie letterlijk worden opgevat, als een fysiek teken op de rechterhand of op het voorhoofd? Kijk eens naar de volgende Bijbeltekst die gaat over het in acht nemen van Gods geboden:

"Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd." (Deuteronomium 6:8, WV2012)

Naar mijn mening betekent het teken van het beest in de eerste plaats dat mensen in hun daden (handen) en in hun denken (voorhoofd) de goddeloze wereld volgen, en niet Gods wil. Laten we nuchter blijven. Ik geloof dat het teken van het beest en de boycot van gelovigen een concept is voor al de eeuwen van het christendom. Lees eens het volgende gedeelte waarin over het merkteken van het beest wordt gesproken:

"... Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang." (Openbaring 20:4, WV2012)

Dit kan toch niet alleen maar van toepassing zijn op gelovigen van de periode die direct voorafgaat aan Jezus' wederkomst? Nee, het gaat om de martelaren van alle eeuwen die de wereld hebben afgewezen en gekozen hebben voor Jezus. Zij zullen in het hiernamaals de ereplaatsen in het koninkrijk ontvangen.

Merkteken van het Lam

Ware christengelovigen hebben ook een merkteken. Evenals het 'teken van het beest' is dit ook geen uiterlijk, maar een innerlijk merkteken.

"Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft." (2 Korintiërs 1:21-22, NBG1951)

Alle ware gelovigen hebben bij hun wedergeboorte het merkteken van het Lam ontvangen. Niemand (dus ook de satan niet) kan hen uit Gods hand wegnemen:

"Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven." (Johannes 10:28, NBV2004)

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:38-39, NBV2004)

Deze overwinning wordt ook in het volgende Bijbelgedeelte in symbolische termen beschreven:

"Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren 144000 mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden ... Zij volgen het lam waarheen het maar gaat ..." (Openbaring 14:1,4, NBV2004)

Evenals er in de dagen van Jezus op aarde heel veel mensen waren die Hem niet herkenden als de Zoon van God, zo zijn ook veel kerkmensen blind voor de antichristelijke machten van vandaag.

Leven in landen zonder christenvervolging

Op het moment dat ik dit schrijf ondervindt bijna 10% van de christenen wereldwijd vervolging vanwege hun geloof. Hoe leef je als eindtijdchristen in een land zonder vervolging?

In de eerste plaats is het de normaalste zaak van de wereld dat we als christenen in een vrij land onze vervolgde medechristenen ondersteunen door gebed en giften. Velen van hen zijn alles kwijt, kunnen geen werk vinden, leven in armoede en gevaar of zijn zwaar getraumatiseerd. Een organisatie als Open Doors heeft veel mogelijkheden om vervolgde christenen te ondersteunen waar dat het meest nodig is. Bij deze organisatie kun je informatie aanvragen waardoor je gericht kunt bidden voor specifieke (groepen) vervolgde gelovigen. En je giften aan deze organisatie vinden hun weg naar deze medegelovigen.

Bedenk wel dat het aantal gelovigen in landen met vervolging over het algemeen toeneemt. Terwijl het aantal gelovigen in vrije, welvarende landen (zoals Nederland) juist afneemt. Dat komt doordat de satan hier veel meer succes heeft met de verleidingen van hebzucht, genotzucht, gerichtheid op carrière, meedoen met de wereldse seksuele moraal, enzovoort. Laten we dus bij 'eindtijd' niet alleen denken aan brute vervolging en onderdrukking van christenen, maar ook aan de wereld om ons heen die steeds verder afzakt in een goddeloze manier van leven die ongelukkig maakt. Veel vervolgde christenen bidden voor westerse christenen die blootstaan aan zoveel gevaarlijke verleidingen. Zij zien de dingen veel scherper dan wij!

Kortom, laten we waakzaam zijn en ons niet laten inpakken door de antichrist (de satan) die niets liever wil dan dat we druk zijn met dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben, en dat we meedoen met de wereldse manier van leven. Meer dan ooit is het belangrijk om te leren leven als toegewijde christengelovigen, vastbesloten om tot het einde van ons leven trouw te blijven in het volgen van Jezus.

Wereldcrisis of een tijd van vrede?

Toch is er ook een Bijbelgedeelte waaruit lijkt alsof er GEEN crisissfeer zal heersen wanneer Jezus terugkomt. Jezus zei namelijk:

"Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt." (Matteüs 24:37-42, NBV2004)

Het kan zijn dat de macht van de antichrist in sommige landen anders naar voren komt dan in andere landen. Mogelijk is er kort voor de wederkomst van Jezus geloofsvervolging in het ene land en extreme verleiding tot wereldgelijkvormigheid in andere landen.

Het kan evengoed slaan over op een schijnvrede onder leiding van een antichristelijke wereldleider.

Wat moeten we doen als het moeilijk wordt?

De antichristelijke macht van de eindtijd wordt in het Bijbelboek Openbaring zinnebeeldig beschreven als 'de grote hoer Babylon' (Openbaring 17-18). Een hoer, vanwege ontrouw aan God en Babylon als symbool van trotse opstand tegen God. Over 'haar' zegt de Bijbel:

"Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: 'Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden." (Openbaring 18:4-5, NBV2004)

Eigenlijk hetzelfde verhaal: bestrijden kun je de antichristelijke macht niet, maar neem er zoveel mogelijk afstand van. En wees bereid de prijs te betalen voor het volgen van Jezus:

"Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen." (Openbaring 13:10, NBV2004)

Denk je dat je in staat bent te kiezen voor Jezus als antichristelijke machthebbers dit van je zouden vragen, ook als dat je leven zou kosten? Die vraag is vandaag misschien moeilijk te beantwoorden. Maar je kunt je hier uitstekend op voorbereiden, namelijk door vanaf vandaag te besluiten Jezus te volgen in alle kleine beslissingen van je dagelijks leven van nu. Als je Hem nu in het kleine gehoorzaamt, zul je dat later waarschijnlijk ook doen als het er echt op aan komt. Maar andersom ook.

Kiezen voor Jezus en tegen de antichrist begint nu al. Jezus leeft, ook vandaag. De antichristelijke machten zijn ook volop actief, ook vandaag. De eindtijd is allang begonnen.