link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.4.4. Opname van de Gemeente

Inhoud:

- Jezus komt met de wolken
- Opname
- Opstanding van gelovigen
- Niet naar de hemel maar naar de aarde


Jezus komt met de wolken

 

Jezus zal terugkomen, zichtbaar voor alle mensen op de aarde:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." (Openbaring 1:7, NBV2004)

Op dat moment zal Hij onmiddellijk worden herkend als:

  1. de messias (door de Joden)
  2. Jezus, de Heer van de Gemeente (door de christenen)
  3. de goddelijke heerser van de aarde (ook door alle andere mensen)

Toen Jezus bij zijn hemelvaart naar de hemel ging, steeg Hij niet zomaar omhoog tot Hij aan het gezicht werd onttrokken door regenwolken. Laten we goed lezen wat de Bijbel zegt:

"En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen." (Handelingen 1:9, NBG1951)

We komen in de Bijbel wel vaker wolken tegen op het raakvlak tussen de geestelijke en de materiële wereld. Denk maar aan de volgende voorbeelden:

  • de wolkkolom, die het volk Israël begeleidde bij haar tocht door de woestijn (Numeri 9:15-23)
  • de wolk van Gods aanwezigheid in de tabernakel (Exodus 40:34-38) en de tempel (2 Kronieken 5:13-14)
  • de wolk die Jezus en drie van zijn discipelen overschaduwde bij de verschijning van Mozes en Elia en waaruit de stem van God klonk (Lucas 9:34-35)

Deze wolk, waarin Jezus verdween, was dus een wolk die de grens aangaf tussen de geestelijke wereld van God en de materiële wereld van de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat er ook zo'n wolk was toen Jezus zijn apostelen verliet bij zijn hemelvaart. Mogelijk bewoog deze wolk zich omhoog totdat ze hem niet meer zagen. Even later kwam er een engel bij hen staan die zei dat Jezus op ongeveer dezelfde manier zou terugkomen:

"... Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." (Handelingen 1:11, NBG1951)

We kunnen verwachten dat Jezus ook in zulke wolken zal verschijnen bij zijn wederkomst.

Opname

 

"... de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem." (2 Tessalonicenzen 2:1, WV2012)

Paulus beschrijft enkele belangrijke gebeurtenissen rondom Jezus' wederkomst naar de aarde om zich met de Gemeente op aarde te verenigen:

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht ..." (1 Tessalonicenzen 4:16-17, HSV2010)

Deze gebeurtenis wordt ook wel de opname van de Gemeente genoemd. Ware gelovigen van het Oude en Nieuwe Verbond die in de hemel leven mogen dan de hemel als verblijfplaats achter zich laten en Jezus begeleiden bij zijn wederkomst naar de aarde. Wat een adembenemende gebeurtenis zal dat voor hen zijn! Jezus zal dan ook begeleid worden door een legermacht van engelen:

"en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht," (2 Tessalonicenzen 1:7, HSV2010)

In dit Bijbelvers wordt benadrukt dat Jezus zal terugkomen om de 'verdrukte' gelovigen op aarde te verlossen en tot zich te nemen. En waar komen ze dan terecht?

"... En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn." (1 Tessalonicenzen 4:17, HSV2010)

Dat is de enige plaatsaanduiding die de Bijbel ons geeft. Vanaf dat moment zullen de gelovigen altijd bij Jezus leven, waar dan ook.

Opstanding van gelovigen

 

Alle gelovigen die bij de wederkomst met Jezus meekomen, zullen dan de zogenaamde eerste opstanding meemaken (Openbaring 20:6). Zij ontvangen allemaal een nieuw opstandingslichaam en vanaf dat moment kunnen ze zich zowel in de geestelijke als in de materiële wereld bewegen en manifesteren. In een oogwenk zal die verandering plaatsvinden:

"... wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt ..." (1 Korintiërs 15:51-52, NBV2004)

Dit is de zogenaamde 'eerste opstanding' waarvan we in Openbaring 20:1-6 kunnen lezen dat die zal plaatsvinden aan het begin van het messiaanse vrederijk. De wederkomst, de opname, de opstanding en het begin van het vrederijk zullen dus ongeveer tegelijk plaatsvinden.

Zie meer hierover in onderwerp 'Eerste Opstanding van gelovigen' in hoofdstuk 'Messiaans vrederijk'.

Niet naar de hemel maar naar de aarde

 

Toch staat er in 1 Tessalonicenzen 4:15-17 niet dat de Gemeente daarna een tijd in de hemel gaat wonen, zoals sommige Bijbeluitleggers beweren. De Bijbel spreekt uitdrukkelijk over de KOMST van Jezus (vers 15) en niet over het OPHALEN van gelovigen naar de hemel. 'Altijd bij de Heer zijn' zoals er in vers 17 staat, mag niet zomaar uitgelegd worden als 'een aantal jaren met Hem in de hemel gaan wonen', want dat staat er niet. De gelovigen gaan vanaf de aarde Jezus tegemoet bij zijn wederkomst. Het is dan de bedoeling dat zij samen met Jezus en de gelovigen uit de hemel op de aarde terechtkomen. Waarvoor zouden er anders hemelbewoners zijn opgestaan? Als ze in de geestelijke wereld zouden blijven, zouden ze op dat moment toch geen opstandingslichaam nodig hebben? De Gemeente wordt niet opgenomen om te ontsnappen aan de onderdrukking van de antichrist. Wel zullen de gelovigen die worden 'opgenomen' gevrijwaard zijn van Gods strafgerichten (vanwege Gods toorn over de goddelozen) die over de aarde komen. Hierover schreef de apostel Paulus:

"... om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt: Jezus, die ons redt van de komende toorn." (1 Tessalonicenzen 1:10, WV2012)

"God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen." (2 Tessalonicenzen 1:6-8, NBV2004)


Volgend onderwerp:

  9.4.5. Eindtijd voor Israël 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies