link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.4.5. Eindtijd voor Israël

Inhoud:

- Aanhoudend lijden voor Israël
- Israëls vijanden
- Eindstrijd tegen Israël
- Bevrijding van Israël


Aanhoudend lijden voor Israël

 

We weten allemaal van de eeuwenlange discriminatie en vervolging die de Joden (het uitverkoren volk van God) door alle eeuwen heen tot op vandaag hebben ondergaan. Waarom God dit heeft toegelaten is moeilijk te begrijpen. Maar zelfs de afschuwelijke Holocaust (letterlijke betekenis: levend offer) is achteraf door God gebruikt om een aanzet te geven tot de stichting van de Joodse staat Israël. Het is triest dat er nog altijd christenen zijn die beweren dat de Holocaust het gevolg is geweest van het feit dat de Joden Jezus hebben gekruisigd en hebben uitgeroepen:

"... Laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!" (Matteüs 27:25, NBV2004)

Wat moeten we daarmee? Jezus had maar één soort bloed: het bloed, dat heeft gevloeid tot vergeving van zonden. Mogen wij dat bloed dan misbruiken om de Joden te veroordelen? De eeuwenlange verstrooiing van de Joden onder de volken heeft eerder te maken met het afwijzen van hun messias (Deuteronomium 28:64-66). Maar evenals God de Israëlieten genadig was tijdens en na hun Babylonische ballingschap, zou Hij zijn aloude volk dan onder de huidige omstandigheden niet genadig willen zijn?

Israëls vijanden

 

Het is eveneens triest dat in de loop van de afgelopen eeuwen de christenen zich ernstig schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme, Jodenhaat en Jodenvervolging, ondanks hun geestelijke verwantschap met de Joden. Ook de Joodse staat Israël heeft veel vijanden en weinig vrienden.

  • Vooral de islamitische volken zijn vijanden van het Joodse volk en van de Joodse staat Israël.
  • In de meeste landen, ook in landen waar het christendom de voornaamste godsdienst is, varieert de houding ten opzichte van de staat Israël van apathisch tot vijandig. Verschillende kerkgenootschappen nemen helaas dezelfde positie in.
  • Wereldwijd antisemitisme neemt eerder toe dan af.
  • De Verenigde Staten vormen in het wereldgebeuren een eenzame uitzondering doordat ze de staat Israël nog steeds openlijk steunen.

Ik vind dat christenen in principe ronduit achter het Joodse volk behoren te staan omdat het in geestelijke zin familie van hen is en omdat het nog altijd 'Gods oogappel' is.

"... wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan." (Zacharia 2:8, HSV2010)

Ook behoren we als christenen een positieve houding te hebben tegenover de Joodse staat Israël. Niet omdat daar alles goed gaat, maar vanwege onze verwantschap via Jezus, die onze Heer én hun messias is. Natuurlijk hoeft dat niet te betekenen dat christenen alles goedkeuren wat Israël doet,

Eindstrijd tegen Israël

 

De profeet Zacharia heeft vele eeuwen geleden geprofeteerd over de eindstrijd van een menigte volken tegen Israël als natie. We zien al voorboden van deze eindstrijd in het slepende en schijnbaar eindeloze conflict rondom de staat Israël. Vooral de status van de stad Jeruzalem blijkt het struikelblok bij vredespogingen.

" 'Zie, Ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken; maar bij het beleg van Jeruzalem zal het ook tegen Juda gaan. Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken; al degenen die hem optillen zullen zich eraan snijden. Tegen hem zullen alle volkeren van de aarde samenspannen." (Zacharia 12:2-3, WV2012)

De omwonende volken zijn door de eeuwen heen door de satan gebruikt als instrument om Gods volk te bestrijden. En ook de wereldwijde, irrationele afkeer van Israël, de voortdurende afkeuring van wat Israël doet en het door de vingers zien van wat Israëls vijanden doen, kan al gezien worden als een bepaalde vervulling van deze profetie. En we weten allemaal dat Jeruzalem de felbegeerde trofee is die de moslimlanden in bezit willen nemen. Alle vijandschap van de wereld zal eropuit zijn om die stad van het Joodse volk af te nemen.

Dit eeuwenoude begrip komen we al in de Psalmen tegen:

"... God, blijf niet langer afzijdig. Want zie hoe uw vijand zich roert, hoe verwaand uw haters de kop opsteken ... Ze zeggen: 'Vooruit, dood dat volk en niemand rept nog van Israëls naam.' Hoe spannen zij samen, eensgezind, tegen uzelf tot een verdrag verbonden." (Psalm 83:2-6, WV2012)

Deze profetieën zijn vandaag actueler dan ooit. Het Middenoosten is meer dan ooit een oorlogsgebied en je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat we een grootschalige oorlog kunnen verwachten tegen Israël. In Israël en in de Arabische landen is men ervan overtuigd dat de huidige spanningen een opmaat zijn naar de eindstrijd tegen Israël. Daarbij worden zowel citaten uit de Bijbel als uit de Koran geciteerd. Joden en moslims in het Midden-Oosten beseffen heel goed dat het een religieuze oorlog zal zijn. In de westerse landen wordt dat niet begrepen.

De volgende verzen doen sterk denken aan een grootschalige militaire actie tegen Israël:

"Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen ...Ik zal alle volken samenbrengen - zegt de HEER - om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. (Zacharia 14:1-2, NBV2004)

De spanning neemt toe, maar één ding is zeker:

"... Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem." (Zacharia 12:6, NBG1951)

Kan het nog duidelijker en concreter?

Bevrijding van Israël

 

In Zacharia 14:3-5 lezen we dat Israëls messias lichamelijk zal verschijnen op de Olijfberg. Dan zal Hij de Joodse staat Israël als natie bevrijden van de militaire dreiging door alle volken die zich vijandig opstellen tegenover Jeruzalem.

"Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west." (Zacharia 14:3-4, NBV2004)

De hele wereld zal zien op welke grandioze manier God zijn volk zal redden uit de handen van zijn vijanden.

"Hij zal alle volken laten zien hoe machtig hij is. Iedereen op aarde zal zien hoe God zijn volk bevrijdt." (Jesaja 52:10, BGT2012)

Opvallend is dat de messias op de Olijfberg zal verschijnen, dezelfde plaats vanwaar Jezus destijds naar de hemel was gegaan.

Ik ga ervan uit dat de opname van de Gemeente en de bevrijding van Israël ongeveer tegelijk zullen plaatsvinden: twee ingrijpende gebeurtenissen waarbij de beide volken van God hun messias en Heer zullen ontmoeten.

Het vervolg van de eindtijdgeschiedenis van Israël vind je in onderwerp 'Herstel van Israël' in hoofdstuk 'Messiaans vrederijk'.


Volgend onderwerp:

  9.4.6. Jezus komt voor de volken 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies