link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.4.6. Jezus komt voor de volken

Inhoud:

- Antichristelijke machten van de laatste eeuw
- Toekomstige antichristelijke machten
- Strafgerichten en oordelen
- De hele schepping ziet uit naar Jezus' komst
- Publieke gebeurtenis
- Vernietiging antichrist


De wederkomst van Jezus is ook uitgesproken goed nieuws voor de volken. Daarmee bedoelen we alle mensen die niet behoren tot Gods volk, de 'Bruid van Jezus'.

Antichristelijke machten van de laatste eeuw

 

Voorafgaande aan de wederkomst van Jezus zal de aarde worden beheerst door antichristelijke machten die worden geïnspireerd vanuit de hel. Ze LIJKEN geluk en voorspoed te brengen maar uiteindelijk brengen ze alleen maar dood en chaos. We komen dat patroon zo duidelijk tegen in de meest antichristelijke regimes van de laatste honderd jaar:

  • Hitler beloofde zijn volk grote voorspoed en roem, maar uiteindelijk probeerde hij alle Joden uit te roeien en hij zaaide dood er verderf in de landen die hij onderwierp. Europa werd één grote puinhoop. Miljoenen mensen werden op zijn bevel afgeslacht. Zijn legers moesten zich doodvechten want dictators geven zich nooit gewonnen. Zelf pleegde hij zelfmoord.
  • De voormalige communistische Sovjet Unie heeft overal sporen van onrecht, onderdrukking, talloze onschuldige doden en chaos achtergelaten.
  • Noord-Korea is al vele jaren failliet. Het hele land is in feite een gevangenis, waar de mensen geen leven hebben. Daar heerst nu het ergste schrikbewind dat in de wereld voorkomt.

Dat zijn stuk voor stuk antichristelijke regimes. In het begin waren ze veelbelovend, maar uiteindelijk dreigen ze zichzelf te vernietigen.

Toekomstige antichristelijke machten

 

Maar uiteindelijk heeft God de regie in handen en niet de satan. Daarom had Jezus zijn discipelen verteld dat Hij zou terugkomen voordat de mensheid zichzelf zou vernietigen. Want door de vervuiling van de aarde zijn we al jaren bezig om onze planeet op termijn onbewoonbaar te maken. Ook toekomstige oorlogen zouden hele gebieden op de aarde kunnen vernietigen. Hierbij een weergave in een vrije en een letterlijke vertaling die samen een goed beeld geven van wat Jezus bedoeld heeft.

"Want de ellende zal zo groot zijn als de wereld nog nooit heeft meegemaakt, van het begin af tot nu toe. En zo'n grote ellende zal ook nooit meer voorkomen. Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten." (Matteüs 24:21-22, GNB1996)

"Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden." (Matteüs 24:21-22, HSV2010)

Gods strafgerichten over de aarde bij de wederkomst van Jezus zullen erg genadig zijn vergeleken bij wat de antichrist anders met de wereldbevolking uiteindelijk zou doen. Denk vooral aan de onbeschrijfelijke ellende die antichristelijke machthebbers tot nu toe gebracht hebben over hun eigen bevolking.

Strafgerichten en oordelen

 

Mensen die Joden of christenen slecht behandeld hebben krijgen de schrik van hun leven wanneer Jezus terugkomt.

"De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden ... en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen." (Openbaring 11:18, NBV2004)

"... Alle volken op aarde zullen treuren en ze zullen de Mensenzoon zien komen ... (Matteüs 24:30, GNB1996)

Andere Bijbelvertalingen spreken over 'rouw bedrijven'. Het zal een zeer emotioneel beladen moment zijn voor de aardbewoners en ze zullen beseffen dat dit de Persoon is waar de christenen het altijd over hadden. Met een schok zullen veel mensen beseffen dat ze Hem hadden afgewezen en vrezen dat het met hen wel eens slecht zou kunnen aflopen.

"Ze riepen de bergen en de rotsen toe: 'Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?' " (Openbaring 6:16-17, NBV2004)

Bij de wederkomst van Jezus zullen er allerlei strafgerichten over de aarde komen, die Gods volk niet zullen raken (Joël 3:16-17). Het is de uitwerking van Gods gerechtvaardigde boosheid die zich uit in strafgerichten, waarvan Johannes visioenen heeft gezien en opgeschreven in Openbaring 15:5-16:21. Ook de profeten hebben veel opgeschreven over deze gebeurtenissen (zie bijvoorbeeld Jesaja 13:1-16; Jesaja 24; Jesaja 66:15-16).

"Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen." (Zacharia 12:9, NBV2004)

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden" (Joël 3:1-2, NBG1951)

De hele schepping ziet uit naar Jezus' komst

 

Ondanks Gods aangekondigde strafgerichten over de aarde hebben de aardbewoners een goede reden om uit te zien naar de komst van messias Jezus. Daarover gaat de volgende Psalm:

"Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken ... voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet." (Psalm 98:4-9, NBV2004)

Over de redding van de aarde van de antichristelijke machten schreef de apostel Paulus:

"Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God ... in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Romeinen 8:19, 21, HSV2010)

Het woord 'schepping' in dit Bijbelgedeelte omvat meer dan alle mensen: ook de natuur, die sinds de zondeval is gedegenereerd en aan dood en verderf onderworpen is. De wederkomst van Jezus betekent ook een verademing voor de planten- en dierenwereld. Bij de komst van Jezus zal de heerlijkheid van God weer op de aarde aanwezig zijn, zoals vóór de zondeval. Daardoor zal het veel en veel beter worden voor de hele schepping.

Dit Bijbelgedeelte laat ook overtuigend zien dat de wereld niet zal vergaan bij de wederkomst van Jezus. Als de wereld zou vergaan bij Jezus' wederkomst (zoals veel Bijbeluitleggers beweren), zou de schepping eerder reden hebben om bang te zijn voor die gebeurtenis!

Publieke gebeurtenis

 

De zichtbare wederkomst van Jezus op de aarde zal een publieke gebeurtenis zijn:

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien ..." (Openbaring 1:7, NBV2004).

Alle mensen over de hele wereld zullen de komst van Jezus op de ene of andere manier kunnen waarnemen:

"Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen." (Matteüs 24:27, NBV2004)

Vernietiging antichrist

 

Het zal niet nodig zijn voor Jezus om tegen de antichrist te strijden. De verschijning van Jezus is op zich al voldoende om hem onschadelijk te maken en zijn macht in een oogwenk te verbrijzelen:

"Dan zal de wetteloze zich openbaren; en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst." (2 Tessalonicenzen 2:8, WV2012)

Over deze gebeurtenis wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament geprofeteerd:

"... terwijl ik bleef toekijken, werd het dier (=de antichristelijke macht) gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur." (Daniël 7:11, NBG1951)

"Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid." (Openbaring 19:19-20, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Satanische drie-eenheid' in hoofdstuk 'Satan' over de draak, het beest en de valse profeet.


Volgend onderwerp:

  9.4.7. Uitzien naar de wederkomst 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies