link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

9.4.7. Uitzien naar de wederkomst

Inhoud:

- Wanneer komt Jezus terug?
- Wees klaar voor Jezus' wederkomst
- Verlang je naar Jezus' wederkomst?
- Hier en nu
- Leven met het oog op de wederkomst


Wanneer komt Jezus terug?

 

Jezus heeft ons overduidelijk op het hart gebonden dat Hij op een onverwacht moment zal terugkomen. Niemand kan het tijdstip van zijn wederkomst voorspellen. Alleen God de Vader bepaalt wanneer het zover zal zijn. Zelfs Jezus en de engelen in de hemel komen er niet achter voordat het zal gebeuren.

"Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het." (Matteüs 24:36, NBV2004)

Vlak voor de hemelvaart van Jezus vroegen de apostelen Hem wanneer het allemaal zou gebeuren. Jezus antwoordde:

"... Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde." (Handelingen 1:7-8, NBV2004)

Daarom is iedereen die meent het tijdstip van Jezus' wederkomst te kunnen berekenen een bedrieger en zijn voorspellingen zijn volstrekt waardeloos!

Wees klaar voor Jezus' wederkomst

 

In allerlei bewoordingen heeft Jezus ons opgeroepen om altijd klaar te zijn om Hem terug te verwachten. Zijn komst zal ons verrassen, hoe goed we de profetieën ook menen te kennen. Een groot deel van zijn woorden over de eindtijd in het evangelie van Matteüs zijn hieraan gewijd (Matteüs 24-36-25:13). Het is de moeite waard om dit gedeelte goed door te lezen. Hetzelfde viervoudige thema zien we in dat lange gedeelte steeds opnieuw:

 • Jezus komt terug op een onverwacht moment.
 • Tot die tijd leven goede en slechte mensen, gelovigen en ongelovigen naast elkaar.
 • Gelovigen worden aangespoord om te blijven leven zoals God wil.
 • Na de wederkomst komt er een scheiding tussen goeden en slechten.

Dit thema komen we tegen als Jezus spreekt over:

 • het gezin van Noach en hun ongelovige tijdgenoten (Matteüs 24:37-39)
 • verschillende mannen op het veld (Matteüs 24:40)
 • verschillende malende vrouwen (Matteüs 24:41)
 • zijn gelijkenissen over tien bruidsmeisjes en waakzame dienaren

Verlang je naar Jezus' wederkomst?

 

Lang geleden was ik eens bij een grote samenkomst van David Wilkerson in de Houtrusthallen in Den Haag. Ik zal nooit vergeten dat hij alle aanwezigen vroeg op te staan. Hij zei vervolgens driemaal op heel indringende wijze: "Jezus komt terug!" en vroeg daarna welke reactie die woorden in ons hart hadden: blijdschap, twijfel of vrees? Wat is jouw reactie op die vraag? Ben je klaar om Jezus te ontmoeten?

Hier en nu

 

Natuurlijk is het een goede zaak om te verlangen naar de vereniging met Jezus als het de tijd is om te sterven of wanneer Jezus terugkomt. Dan zal alles immers goed en volmaakt worden en wie zou daar niet naar verlangen? Maar vergis je niet, ook NU leef je in een heel bijzondere tijd. Je leeft maar kort op de aarde, maar die korte tijd is bepalend voor je eeuwige toekomst. Ik denk niet dat we ooit weer in een periode zullen leven met zoveel uitdagingen om Jezus te volgen ondanks alle beproevingen en verleidingen die de wereld te bieden heeft. NU is het de tijd om je keuzes te maken die eeuwigheidswaarde hebben, NU is het de tijd om Jezus de eerste plaats in je leven te geven of Hem een bijrol te laten spelen. Daarom: blijf leven met de beide benen op de grond, in het hier en nu, en laat je leven van nu de beste voorbereiding zijn op het leven van straks.

Leven met het oog op de wederkomst

 

Direct na het Bijbelgedeelte over de opname van de Gemeente, lezen we hoe wij behoren te leven in afwachting van de wederkomst van Jezus:

"... u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld ..." (1 Tessalonicenzen 5:2-11, NBV2004)

Hier zijn nog enkele manieren waarop we kunnen leven met het oog op de wederkomst:

 • Niet passief zitten wachten en niet je verantwoordelijkheden verzaken (1 Tessalonicenzen 2:1-3; 3:10-12).
 • Blijf trouw in het dienen van je koning (Marcus 13:33-37; Lucas 12:35-40). Doe niets wat je niet zou willen doen op het moment dat Jezus terugkomt. Ga nergens heen waar je niet gevonden wilt worden op die dag.
 • Laat je niet misleiden door on-Bijbelse beweringen over Jezus' wederkomst, zoals:
  - Jezus komt helemaal niet terug en wij moeten zelf werken aan een nieuwe aarde.
  - Jezus is al teruggekomen en leeft in zijn volgelingen.
  - Het kan nog wel eeuwen duren voordat Hij terugkomt. Daar hoeven we ons nu dus niet druk over te maken.
  - Politieke of godsdienstige leider X is de beloofde messias (Matteüs 24:5; 23-26).
 • Blijf van Jezus getuigen, ook al ondervindt dat steeds meer weerstand.
 • Houd rekening met de mogelijkheid van lijden en vervolging voor de naam van Jezus. Wees bewust van de overwinning van de Gemeente, ondanks vervolging (Romeinen 8:35-39).

Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 9.4. Wederkomst van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies